Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 4

Strona 4 z 10

(1) Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

L 314/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

Artykuł 10 Wejście w życie i stosowanie 1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 grudnia 2011 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 20 kwietnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/51

ZAŁĄCZNIK I Etykieta 1. ETYKIETA

L 314/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

1) Na etykiecie znajdują się następujące informacje: I. nazwa dostawcy lub znak towarowy; II. identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model pralki dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy; III. klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej; IV. ważone roczne zużycie energii (AEC) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z załącznikiem VII; V. ważone roczne zużycie wody (AWC) w litrach na rok, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem VII; VI. pojemność znamionowa w kg w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa; VII. klasa efektywności wirowania zgodnie z pkt 2 załącznika VI; VIII. poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej. 2) Wzór etykiety jest zgodny z pkt 2. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

2. WZÓR ETYKIETY Wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/53

L 314/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki: a) etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji; b) tło etykiety jest białe; c) kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego; d) etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Linia obramowania: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Logo energii: kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Skala A-G — Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory: — najwyższa klasa: X-00-X-00, — druga klasa: 70-00-X-00, — trzecia klasa: 30-00-X-00, — czwarta klasa: 00-00-X-00, — piąta klasa: 00-30-X-00, — szósta klasa: 00-70-X-00, — ostatnia klasa: 00-X-X-00. — Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.