Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 6

Strona 6 z 10

Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”; j) klasa efektywności wirowania określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI, wyrażona jako „klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)”; dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób, pod warunkiem że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od G (najmniejsza efektywność), a kończy na A (największa efektywność); k) maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, oraz wilgotność resztkowa uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa; l) oznaczenie informujące, że „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 °C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C” stanowią standardowe programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie, że są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz że są najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody; m) czas „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C” przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C” przy częściowym załadowaniu, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty; n) czas trwania trybu czuwania (Tl), w przypadku gdy pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzanie energią; o) poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej; p) jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest przeznaczona do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat. 2. Jedna karta może dotyczyć kilku modeli pralek dla gospodarstw domowych dostarczonych przez tego samego dostawcę. 3. Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/57

ZAŁĄCZNIK III Dokumentacja techniczna 1. Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 lit. c), zawiera: a) nazwę i adres dostawcy; b) ogólny opis modelu pralki dla gospodarstw domowych, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji; c) w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm; d) w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne; e) identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy; f) informację wskazującą, czy model pralki dla gospodarstw domowych uwalnia jony srebra podczas cyklu prania w poniższym brzmieniu: „Niniejszy produkt uwalnia jony srebra/nie uwalnia jonów srebra podczas cyklu prania.”; g) parametry techniczne dla dokonywania pomiarów: (i) zużycie energii; (ii) czas programu; (iii) zużycie wody; (iv) zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia; (v) zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania; (vi) czas trwania trybu czuwania; (vii) wilgotność resztkową; (viii) poziom emitowanego hałasu; (ix) maksymalną szybkość wirowania; h) wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VII. 2. Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu pralki dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych pralek dla gospodarstw domowych, lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli pralek dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.