Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 7

Strona 7 z 10

L 314/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

ZAŁĄCZNIK IV Informacje, które należy podawać w przypadkach gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu 1. Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności: a) pojemność znamionowa w kg bawełny w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa; b) klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI; c) ważone roczne zużycie energii w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. c) załącznika VII; d) ważone roczne zużycie wody w litrach na rok, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 2 lit. a) załącznika VII; e) klasa efektywności wirowania określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI; f) maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załado­ waniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, oraz wilgotność resztkowa uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa; g) poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej; h) jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest produkowana pod zabudowę, odpowiednia informacja na ten temat. 2. Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku II. 3. Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/59

ZAŁĄCZNIK V Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedną pralkę dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziałach określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych pralkach dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości tych trzech pralek dla gospodarstw domowych odpowiada wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziale określonym w tabeli 1, poza zużyciem energii, gdzie mierzona wartość nie jest większa od wartości znamionowej Et o więcej niż 6 %. W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie inne równoważne modele pralek dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów określonych w art. 3 i 4. Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tabela 1

Mierzony parametr Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii Zużycie energii Czas programu Zużycie wody Wilgotność resztkowa Szybkość wirowania Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamio­ nowej (*) AEC o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 10 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.