Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 8

Strona 8 z 10

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tt o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Wt o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej D o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamio­ nowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie więk­ szym niż 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie poniżej lub równym 1,00 W nie prze­ kracza wartości znamionowej o więcej niż 0,10 W. Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tl o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona odpowiada wartości znamionowej.

Czas trwania trybu czuwania Poziom emitowanego hałasu

(*) „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez dostawcę.

L 314/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

ZAŁĄCZNIK VI Klasy efektywności energetycznej i klasy efektywności wirowania 1. KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efek­ tywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1. Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) pralki dla gospodarstw ustala się zgodnie z pkt 1 załącznika VII. Tabela 1 Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność) A++ A+ A B C D (najmniejsza efektywność)

EEI < 46 46 ≤ EEI < 52 52 ≤ EEI < 59 59 ≤ EEI < 68 68 ≤ EEI < 77 77 ≤ EEI < 87 EEI ≥ 87

2. KLASY EFEKTYWNOŚCI WIROWANIA Klasę efektywności wirowania pralki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wilgotności resztkowej (D) określonej w tabeli 2. Wilgotność resztkową (D) pralki dla gospodarstw domowych ustala się zgodnie z pkt 3 załącznika VII. Tabela 2 Klasy efektywności wirowania

Klasa efektywności wirowania Wilgotność resztkowa (%)

A (największa efektywność) B C D E F G (najmniejsza efektywność)

D < 45 45 ≤ D < 54 54 ≤ D < 63 63 ≤ D < 72 72 ≤ D < 81 81 ≤ D < 90 D ≥ 90

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/61

ZAŁĄCZNIK VII Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, rocznego zużycia wody i wilgotności resztkowej 1. OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu pralki dla gospodarstw domowych porów­ nuje się ważone roczne zużycie energii przez taką pralkę w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę pralkę. a) Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

EEI ¼

AEC Ü 100 SAEC

gdzie: AEC = roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych; SAEC = standardowe roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych. b) Standardowe roczne zużycie energii (SAEC) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku: SAEC = 47,0 × c + 51,7 gdzie: c = pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin baweł­ nianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

c) Ważone roczne zużycie energii (AEC) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku: " 525 600 – ðT t Ü 220Þ 525 600 – ðT t Ü 220Þ þ Pl Ü Po Ü 2 2 60 Ü 1 000 #

(i)

AEC ¼ Et Ü 220 þ

gdzie:

Et Po Pl Tt

= ważone zużycie energii;

= ważona moc w trybie wyłączenia;

= ważona moc w trybie czuwania;

= ważony czas programu;

220 = całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie;

L 314/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.