Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47

Strona 1 z 10
30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/47

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

Pralko-suszarki są objęte zakresem stosowania dyrektywy 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektyw­ ności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego (3) i w związku z tym należy je wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że posiadają one podobne funkcjo­ nalności do funkcjonalności pralek dla gospodarstw domowych, należy w najkrótszym możliwym terminie dokonać przeglądu dyrektywy 96/60/WE.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przy­ jęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią, przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(7)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzys­ kane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmo­ nizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyj­ nego (4).

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych zostały ustanowione dyrektywą Komisji 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego (2).

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla pralek dla gospodarstw domo­ wych.

(8)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i karty dla pralek dla gospodarstw domowych.

(9) (3)

Energia elektryczna zużywana przez pralki dla gospo­ darstw domowych stanowi istotną część zapotrzebo­ wania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez pralki dla gospodarstw domowych.

Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących pralek dla gospodarstw domowych.

(10)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego.

(4)

Należy uchylić dyrektywę 95/12/WE oraz ustanowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby etykieta efektywności energetycznej stanowiła rzeczywistą zachętę dla dostawców do dalszej poprawy efektywności energe­ tycznej pralek dla gospodarstw domowych oraz aby przyspieszyć przemiany rynkowe zmierzające w kierunku energooszczędnych technologii.

(11)

W celu ułatwienia przejścia od stosowania dyrektywy 95/12/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia niezbędne jest wprowadzenie przepisów stanowiących, że pralki dla gospodarstw domowych oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 95/12/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.