Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

Data ogłoszenia:2010-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 16

L 315/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

KOMISJA EUROPEJSKA,

kontroli. Należy zatem wyłączyć tego rodzaju środki z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 485/2008.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkow­ skie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (1), w szczególności jego art. 1 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy wziąć pod uwagę fakt, że pewne środki, które do tej pory były finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Gwarancji), są obecnie finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej­ skich (EFRROW) zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3). Celem zapewnienia jasności należy uchylić rozporzą­ dzenie (WE) nr 2311/2000 i zastąpić je nowym rozpo­ rządzeniem. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

Rozporządzenie (WE) nr 485/2008 odnosi się do kontroli dokumentów handlowych jednostek otrzymują­ cych lub dokonujących płatności, odnoszących się bezpo­ średnio lub pośrednio do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) w celu ustalenia, czy transakcje stanowiące część systemu finan­ sowania przez EFRG rzeczywiście zostały przeprowa­ dzone i wykonane prawidłowo. Należy jednak wyłączyć z zakresu stosowania tego rozporządzenia te środki, które z uwagi na swój charakter nie mogą być poddane kontroli ex post poprzez szczegółowe badanie doku­ mentów handlowych. Wykaz obecnie wyłączonych środków zawiera rozporzą­ dzenie Komisji (WE) nr 2311/2000 z dnia 18 października 2000 r. ustanawiające wykaz środków, do których rozporządzenie Rady (EWG) nr 4045/89 nie ma zastosowania, i uchylające decyzję 96/284/WE (2). Z uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w prawodawstwie dotyczącym rolnictwa, wykaz ten należy uaktualnić. Pewne środki wiążą się z płatnościami, które albo są uzależnione od obszaru, albo nie są powiązane z dokumentami handlowymi, które można poddać

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 System szczegółowych badań ustanowiony rozporządzeniem (EWG) nr 485/2008 nie ma zastosowania do środków wymie­ nionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 2311/2000 traci moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 143 z 3.6.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 265 z 19.10.2000, s. 10.

(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

1.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/17

ZAŁĄCZNIK Środki, do których nie ma zastosowania system szczegółowych badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 485/2008 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1) w odniesieniu do: a) wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, o ile pomoc przyznawana na mocy art. 91 tego rozporządzenia jest wypłacana rolnikowi; b) następujących środków wspólnej organizacji rynków w odniesieniu do sektora wina: (i) program karczowania zgodnie z art. 85o i 85x; (ii) wsparcie w ramach systemu płatności jednolitej zgodnie z art. 103o; (iii) restrukturyzacja i przekształcanie winnic zgodnie z art. 103q; (iv) zielone zbiory zgodnie z art. 103r; (v) destylacja alkoholu spożywczego zgodnie z art. 103w.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 43 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

 • Dz. U. L315 - 38 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

 • Dz. U. L315 - 35 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dz. U. L315 - 32 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

 • Dz. U. L315 - 29 z 20101.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L315 - 27 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L315 - 24 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L315 - 22 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 20 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 18 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 1 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.