Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2010-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 2

(6)

W rezultacie dodatkowe dane i informacje dostarczone przez wnioskodawcę pozwalają na rozwianie tych wątpli­ wości, które doprowadziły do niewłączenia. Nie pojawiły się żadne inne otwarte kwestie naukowe.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

(6) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide. EFSA Journal 2010; 8(4):1565. [73 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2010. 1565. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu

L 315/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2010

(7)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające napropamid zasad­ niczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć napropamid do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy. Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/WE stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależ­ nione od spełnienia określonych warunków. W związku z tym należy wprowadzić obowiązek przedstawienia przez wnioskodawcę informacji dotyczących zagrożenia środowiska wodnego w odniesieniu do metabolitów foto­ lizy i NOPA oraz informacji na potrzeby oceny zagro­ żenia dla roślin wodnych. Należy zatem 91/414/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

Artykuł 2 Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy usta­ wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(8)

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2011 r.

(9)

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2010 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

1.12.2010

ZAŁĄCZNIK Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się następującą pozycję:

Nr Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (1) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia włączenia Przepisy szczególne

PL

„315

Napropamid Nr CAS: 15299-99-7

(RS)-N,N-dietylo-2-(1naftyloksy)propionamid

≥ 930 g/kg (mieszanina racemiczna) Istotne zanieczyszczenia: toluen: nie więcej niż 1,4 g/kg

1 stycznia 2011 r.

31 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ A Można zezwalać wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobój­ czego. CZĘŚĆ B W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego napro­ pamidu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 28 października 2010 r. W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na: — bezpieczeństwo operatorów: w miarę potrzeby warunki stosowania muszą obejmować obowiązek używania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej, — ochronę organizmów wodnych: warunki zezwolenia muszą, w stosownych przypadkach, zawierać środki zmniejszające ryzyko, takie jak odpowiednie strefy buforowe, — bezpieczeństwo konsumentów w odniesieniu do występowania w wodzie gruntowej kwasu 2-(1-naftyloksy)propionowego, metabolitu zwanego dalej »NOPA«. Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, by wnioskodawca przedłożył Komisji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., informacje potwierdzające ocenę narażenia wód powierzchniowych w odniesieniu do metabolitów fotolizy i metabolitu NOPA oraz informacje na potrzeby oceny zagrożenia dla roślin wodnych.”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.

L 315/31

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 43 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

 • Dz. U. L315 - 38 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

 • Dz. U. L315 - 35 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dz. U. L315 - 32 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

 • Dz. U. L315 - 27 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L315 - 24 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L315 - 22 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 20 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 18 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 16 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

 • Dz. U. L315 - 1 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.