Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

Data ogłoszenia:2010-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 32

L 315/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

(Jedynie tekst w języku estońskim jest autentyczny)

(2010/729/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 39, po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Rachunki estońskiej agencji płatniczej „PRIA” w odniesieniu do wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 niniejszym zostają rozliczone. Kwoty, które zgodnie z niniejszą decyzją podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich mających zastosowanie w Estonii, określono w załączniku I i załączniku II. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estonii.

Decyzją Komisji 2010/257/UE (2) rozliczono rachunki za rok budżetowy 2009 wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem estońskiej agencji płatniczej „PRIA”. W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich doty­ czącą kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przekazanych przez estońską agencję płatniczą „PRIA”. Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych późniejszych decyzji Komisji wyklucza­ jących z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2010 r.

(3)

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 112 z 5.5.2010, s. 10.

1.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/33

ZAŁĄCZNIK I ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH ROK BUDŻETOWY 2009 – WYDATKI ZE ŚRODKÓW EFRG NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz

2009 – Wydatki na rzecz agencji płatniczych, których rachunki są rozliczone PC wyłączone z rozliczenia Kwota podlega­ Okresowe płat­ jąca zwrotowi ności zwracane od (–) lub państwom płatna na rzecz członkowskim (+) państwa w roku budże­ członkow­ towym skiego (*)

= suma okreso­ = wydatki zade­ wych płatności klarowane zwracanych w deklaracji państwom człon­ rocznej kowskim w roku budżetowym a b

Suma kolumn a i b

Redukcje

Razem

c= a+ b

d

e = c+ d

f

g = e – f

EE

EUR

2 721 225,72

0,00

2 721 225,72

0,00

2 721 225,72

0,00

2 721 225,72

(*) Z uwagi na to, że wypłaty osiągneły 95 % planu finansowego, kwota pozostająca do zapłaty zostanie wypłacona wraz z zamknięciem programu.

L 315/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2010

ZAŁĄCZNIK II ROZLICZONE WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ŚRODKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FINANSOWANE PRZEZ EFRG W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2009 RÓŻNICE MIĘDZY ROCZNYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI A DEKLARACJAMI WYDATKÓW ESTONIA

Wydatki 2009 Załącznik I kolumna „a” i Redukcje Załącznik I kolumna „d” ii Kwota z 2009 r. rozliczona z załącznika I kolumna „e” iii = i + ii

Nr

Środki

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obszary o niekorzystnych gospodarowania Rolno-środowiskowe Zalesianie użytków rolnych

warunkach

– 4 309,58 2 277 454,54 – 3 217,50 – 40 203,13 – 187 999,27 1 506,86 2 307,41 0,00 675 686,39

– 4 309,58 2 277 454,54 – 3 217,50 – 40 203,13 – 187 999,27 1 506,86 2 307,41 0,00 675 686,39 0,00 2 721 225,72

Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych Spełnianie norm Uzupełnienie płatności bezpośrednich Wsparcie techniczne Sapard Natura 2000 Razem

2 721 225,72

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 43 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

 • Dz. U. L315 - 38 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

 • Dz. U. L315 - 35 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dz. U. L315 - 29 z 20101.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L315 - 27 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L315 - 24 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L315 - 22 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 20 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 18 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 16 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

 • Dz. U. L315 - 1 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.