Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 38

Strona 1 z 4
L 315/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/731/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2000/76/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (1), w szczególności jej art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie stosują kwestionariusz zamiesz­ czony w załączniku do przygotowania sprawozdania z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE. 2. Sprawozdania, jakie należy przedłożyć, obejmują okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Artykuł 2 Uchyla się decyzję 2006/329/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Pierwszy kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów ustanowiono w decyzji Komisji 2006/329/WE (2). Kwestionariusz ten dotyczył okresu sprawozdawczego od 2006 r. do 2008 r. włącznie. Biorąc pod uwagę doświadczenia z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE i stosowania pierwszego kwestionariusza, na okres od 2009 r. do 2011 r. należy sporządzić nowy kwestionariusz. W celu zapewnienia jasności należy zastąpić decyzję 2006/329/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 6 dyrek­ tywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszą­ cych się do środowiska (3),

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2010 r.

(3)

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91. (2) Dz.U. L 121 z 6.5.2006, s. 38. (3) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, s. 48.

1.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/39

ZAŁĄCZNIK KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY WDROŻENIA DYREKTYWY 2000/76/WE EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE SPALANIA ODPADÓW PARLAMENTU

Uwagi ogólne: Niniejszy drugi kwestionariusz ustanowiony na mocy dyrektywy 2000/76/WE obejmuje lata 2009–2011. Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas wdrażania dyrektywy oraz informacje uzyskane na podstawie pierwszego kwes­ tionariusza, niniejszy kwestionariusz skupia się na zmianach i postępach dokonanych przez państwa członkowskie w zakresie rzeczywistego wdrożenia dyrektywy. W celu zapewnienia ciągłości i umożliwienia bezpośrednich porównań z poprzednimi odpowiedziami, w niniejszym kwestionariuszu nie ulega zmianie ogólne podejście zawarte w decyzji 2006/329/WE. W przypadku gdy pytania są podobne do pytań z poprzedniego kwestionariusza, jeżeli sytuacja nie uległa zmianie, można odwołać się do poprzednich odpowiedzi. Jeśli nastąpiły zmiany, należy je opisać w nowej odpowiedzi. Co się tyczy pierwszego kwestionariusza, Komisja zamierza wykorzystać platformę ReportNet (lub jej następcę w razie konieczności), aby udostępnić państwom członkowskim elektroniczne narzędzie do składania sprawozdań oparte na tym kwestionariuszu. Komisja stanowczo zaleca zatem wykorzystanie tego narzędzia do spełnienia wymogu w zakresie sprawozdawczości w celu ograniczenia obciążeń i usprawnienia analizy odpowiedzi. 1. Liczba zakładów i pozwoleń

1.1. Proszę podać następujące informacje o liczbie zakładów (w podziale na spalarnie i współspalarnie) objętych zakresem dyrektywy 2000/76/WE oraz o pozwoleniach i dopuszczalnej przepustowości: a) liczba zakładów; b) liczba pozwoleń wydanych zgodnie z art. 4 ust. 1; c) liczba zakładów odzyskujących ciepło wytwarzane w trakcie procesu spalania; d) całkowita przepustowość spalania odpadów, na którą uzyskano pozwolenie (w tonach/rok) (nieobowiązkowe).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 43 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

 • Dz. U. L315 - 35 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dz. U. L315 - 32 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

 • Dz. U. L315 - 29 z 20101.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L315 - 27 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L315 - 24 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L315 - 22 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 20 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 18 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 16 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

 • Dz. U. L315 - 1 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.