Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

Data ogłoszenia:2010-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43

Strona 1 z 4
1.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290) (2010/732/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

członkowskie nie wykorzystają w całości środków przy­ znanych im na 2010 r., podczas gdy inne przekroczą wysokość przyznanych im środków.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 27 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

W większości państw członkowskich programy zwal­ czania wścieklizny już niedługo pozwolą wyeliminować zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt związane z tą chorobą. Właściwe jest zapewnienie dodat­ kowego wsparcia finansowego na te programy poprzez zwiększenie stawki finansowania, aby wzmocnić dzia­ łania państw członkowskich mające na celu jak najszybsze zwalczenie tej choroby.

(1)

W decyzji 2009/470/WE ustanowiono procedury regulu­ jące wkład finansowy Unii przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

(6)

(2)

Decyzja Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajo­ wych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (2) stanowi, że aby uzyskać zatwierdzenie w ramach środków przewidzianych w art. 27 ust. 1 decyzji 2009/470/WE, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzę­ cych wymienionych w załączniku do powyższej decyzji muszą co najmniej spełniać kryteria określone w załączniku do decyzji 2008/341/WE.

Państwa członkowskie poinformowały Komisję, że stoso­ wany w ostatnich latach maksymalny limit zwrotu kosztów za test monitorujący w przypadku pasażowal­ nych encefalopatii gąbczastych u bydła nie jest już realis­ tyczny. Komisja zbadała tę kwestię, dochodząc do wniosku, że właściwe jest zwiększenie maksymalnego limitu zwrotu kosztów tych testów, aby był on bardziej zbliżony do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie w związku z ich wykonywaniem.

(7)

(3)

W decyzji Komisji 2009/883/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2010 r. i na lata następne (3) zatwier­ dzono niektóre programy krajowe oraz ustalono stawkę i maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii dla każdego programu przedstawionego przez państwa członkowskie.

Należy zatem odpowiednio skorygować wkład finansowy Unii przeznaczony na niektóre z programów krajowych. Właściwe jest przeniesienie środków z programów krajo­ wych, które nie wykorzystają w pełni przyznanych im kwot, na rzecz tych, które prawdopodobnie kwoty te przekroczą. Przeniesienie to powinno opierać się na najświeższych informacjach dotyczących wydatków rzeczywiście poniesionych przez zainteresowane państwa członkowskie.

(8)

Ponadto Portugalia przedstawiła zmieniony program zwalczania brucelozy bydła, Hiszpania, Niderlandy, Austria i Portugalia przedstawiły zmienione programy zwalczania i monitorowania choroby niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka, a Bułgaria i Polska przedstawiły zmienione programy zwalczania wścieklizny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 315 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 38 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

 • Dz. U. L315 - 35 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dz. U. L315 - 32 z 20101.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

 • Dz. U. L315 - 29 z 20101.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L315 - 27 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L315 - 24 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L315 - 22 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 20 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 18 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dz. U. L315 - 16 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

 • Dz. U. L315 - 1 z 20101.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.