Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

Data ogłoszenia:2010-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 17

Strona 1 z 6
2.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

(Jedynie teksty w języku angielskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/735/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

Komisja oceniła programy pracy i odpowiadające im prognozy budżetowe przedłożone przez unijne labora­ toria referencyjne na 2011 r.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 31 ust. 1,

Zgodnie z powyższym pomoc finansową Unii powinny otrzymać unijne laboratoria referencyjne wyznaczone do sprawowania funkcji i wypełniania zadań określonych w następujących aktach prawnych:

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 32 ust. 7,

— dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwal­ czania afrykańskiego pomoru koni (4),

— dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 31 ust. 1 decyzji 2009/470/WE unijne laboratoria referencyjne w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt mogą otrzymywać pomoc unijną.

— dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (6),

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laborato­ riom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt (3) stanowi, że Unia przyznaje pomoc finan­ sową, jeżeli zatwierdzone programy pracy są skutecznie realizowane, a także pod warunkiem dostarczenia przez beneficjentów wszelkich niezbędnych informacji w określonych terminach.

— dyrektywa Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzająca minimalne środki wspól­ notowe zwalczania niektórych chorób ryb (7),

— dyrektywa Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzająca minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży (8),

(3)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 stosunki między Komisją a unijnymi laboratoriami refe­ rencyjnymi są regulowane w ramach umowy partnerstwa, której towarzyszy wieloletni program prac.

— decyzja Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określająca specjalny instytut odpowiedzialny za usta­ nawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (9),

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 157 z 10.6.1992, s. 19. 260 z 5.9.1992, s. 1. 62 z 15.3.1993, s. 69. 175 z 19.7.1993, s. 23. 332 z 30.12.1995, s. 33. 79 z 30.3.2000, s. 40.

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 331 z 29.11.2006, s. 8.

L 316/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2010

— dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), — dyrektywa Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 29 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 201 z 3.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 28 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 202 z 4.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 22 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

 • Dz. U. L316 - 10 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) (1)

 • Dz. U. L316 - 9 z 20102.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L316 - 7 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1115/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 4 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (1)

 • Dz. U. L316 - 2 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1113/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

 • Dz. U. L316 - 1 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1112/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.