Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

Data ogłoszenia:2010-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 22

Strona 1 z 6
L 316/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

(Jedynie teksty w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/736/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Zgodnie z oceną wyznaczone laboratoria referencyjne Unii Europejskiej powinny otrzymać wkład finansowy Unii w celu współfinansowania ich działalności w zakresie realizacji funkcji i zadań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004. Wkład finansowy Unii powinien objąć 100 % kosztów kwalifikowalnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 32 ust. 7,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Laboratoria referencyjne Unii Europejskiej w dziedzinie kontroli żywności i pasz mogą uzyskać wkład finansowy Unii zgodnie z art. 31 decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie wete­ rynarii (2).

W rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006 ustanowiono zasady kwalifikowalności dotyczące seminariów organi­ zowanych przez laboratoria referencyjne Unii Europej­ skiej. Ograniczono również pomoc finansową do maksy­ malnie 32 uczestników seminariów. Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 odstępstwa od tego ograniczenia powinny być przyznawane tym labo­ ratoriom referencyjnym Unii Europejskiej, które organi­ zują seminaria wymagające uczestnictwa ponad 32 osób w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników seminariów. Odstępstwa są możliwe w przypadku gdy dane laborato­ rium referencyjne Unii Europejskiej przejmuje kierow­ nictwo i odpowiedzialność przy organizowaniu warsz­ tatów wraz z innym laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laborato­ riom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt (3) stanowi, że wkład finansowy Unii jest przy­ znawany, jeżeli zatwierdzone programy prac są skutecznie realizowane, a beneficjenci dostarczają wszel­ kich niezbędnych informacji w określonych terminach.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 stosunki między Komisją a wszystkimi laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej są regulowane w ramach umowy partnerstwa, której towarzyszy wielo­ letni program prac.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4) programy zwal­ czania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne) są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolni­ czego Gwarancji (EFRG). Ponadto w art. 13 akapit drugi wymienionego rozporządzenia przewidziano, że w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, w odniesieniu do środków i programów objętych decyzją Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (5), koszty administ­ racyjne i koszty zatrudnienia poniesione przez państwa członkowskie i przez beneficjentów otrzymujących pomoc z EFRG pokrywa Fundusz. Do celów kontroli finansowej zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1290/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 29 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 201 z 3.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 28 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 202 z 4.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

 • Dz. U. L316 - 10 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) (1)

 • Dz. U. L316 - 9 z 20102.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L316 - 7 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1115/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 4 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (1)

 • Dz. U. L316 - 2 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1113/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

 • Dz. U. L316 - 1 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1112/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.