Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 4

Strona 1 z 2
L 316/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (1) z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaź­ ników cen konsumpcyjnych, w szczególności jego art. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) to zharmonizowane dane liczbowe dotyczące inflacji, niezbędne Komisji i Europejskiemu Bankowi Central­ nemu do wykonywania ich funkcji określonych w art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. HICP zostały opracowane dla ułatwienia międzynarodowego porównywania inflacji cen konsumpcyjnych. Są one ważnym wskaźnikiem przy zarządzaniu polityką mone­ tarną. Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 wymaga, aby wagi HICP były aktualizowane wystarcza­ jąco często, by mogły sprostać wymogom porównywal­ ności i wiarygodności. HICP oparte na wagach, które są aktualizowane z różną częstotliwością, mogą nie spełniać wymogu porównywalności i wiarygodności. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2454/97 (2) z dnia 10 grudnia 1997 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zhar­ monizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) ustanowiono przepisy gwarantujące, że HICP konstruo­ wane są przy zastosowaniu wag, które są wystarczająco wiarygodne i istotne dla celów porównań międzynarodo­ wych. Przepisy te należy obecnie zmodyfikować, uwzględniając rozwój wydarzeń w zakresie HICP. Z tego względu środki ustanowione w niniejszym rozpo­ rządzeniu powinny zastąpić środki ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 2454/97, które należy uchylić. Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 wymaga, aby HICP były wskaźnikami cen typu Laspeyres. Jeśli zmie­ niają się odpowiednie ceny towarów i usług, wzorce

(5)

wydatków konsumenckich mogą się zmienić do tego stopnia, że wagi odpowiadających im grup wydatków, w szczególności ich podstawowe ilości, muszą zostać zaktualizowane w celu zapewnienia ich istotności.

Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1749/96 (3) z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaź­ ników cen towarów konsumpcyjnych HICP należy konstruować, uwzględniając zmiany cen towarów lub usług, które stały się od niedawna znaczące, oraz odpo­ wiadających im wydatków.

(1)

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla minimalnych norm traktowania wag w zakresie ubezpieczenia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1617/1999 (4) z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm trakto­ wania ubezpieczenia w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych.

(2)

(7)

(3)

Wymaga się, aby wagi na poziomie działów, grup i klas COICOP/HICP (5) nie różniły się w ciągu roku między miesiącami, chyba że różnice te wynikają z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 330/2009 (6) z dnia 22 kwietnia 2009 r. odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno wymagać od państw członkowskich przeprowadzania nowych badań statystycznych ani badań budżetów rodzin częściej niż raz na pięć lat, biorąc pod uwagę, że państwa członkow­ skie mają obowiązek sporządzania rachunków narodo­ wych zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków (ESA 1995) (7) oraz że wagi krajów, które nie są niezbędne dla produkcji zagregowanych danych dla strefy euro, obszaru UE lub innych zagregowanych danych HICP, opierają się na danych z zakresu rachunków naro­ dowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 29 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 201 z 3.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 28 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 202 z 4.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 22 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

 • Dz. U. L316 - 10 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) (1)

 • Dz. U. L316 - 9 z 20102.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L316 - 7 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1115/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 2 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1113/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

 • Dz. U. L316 - 1 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1112/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.