Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 317 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1120/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 317 POZ 12

L 317/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1120/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, celem sklasyfiko­ wania go w kategorii „dodatki zootechniczne”. Stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M zostało dopuszczone bez ograniczeń czasowych w przypadku kurcząt rzeźnych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1200/2005 (2) i w przypadku tuczników rozpo­ rządzeniem Komisji (WE) nr 2036/2005 (3) oraz na okres dziesięciu lat w przypadku łososiowatych i krewetek rozporządzeniem Komisji (WE) nr 911/2009 (4). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie tego preparatu u prosiąt odsadzonych od maciory. Europejski Urząd ds. Bezpie­

(6)

czeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 23 czerwca 2010 r. (5), że Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M w proponowanych warunkach stoso­ wania nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi, ani na środowisko, a stosowanie tego preparatu daje znaczą poprawę wzrostu zwierząt lub wydajności paszy u gatunków, dla których jest przeznaczony. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szcze­ gólnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspól­ notowe laboratorium referencyjne ustanowione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1831/2003. Ocena Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie prepa­ ratu, jak określono w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1 Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

(7)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(5)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

268 195 328 257

z z z z

18.10.2003, s. 29. 27.7.2005, s. 6. 15.12.2005, s. 13. 30.9.2009, s. 10.

(5) Dziennik EFSA 2010; 8(7):1660.

3.12.2010

ZAŁĄCZNIK

Numer iden­ Nazwa posiadacza tyfikacyjny zezwolenia dodatku

Dodatek

Gatunek lub Maksymalny Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna kategoria wiek zwierzęcia

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość Inne przepisy

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Data ważności zezwolenia

PL

Kategoria „dodatki zootechniczne”. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej. 4d1712 Lallemand SAS Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M Skład dodatku: Preparat Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M zawierający min. 1 × 1010 CFU/g Charakterystyka substancji czynnej: Zdolne do życia komórki Pediococcus acidi­ lactici CNCM MA 18/5M Metoda analityczna (1 ) Oznaczenie liczby: metoda posiewu powierzchniowego przy użyciu agaru MRS (EN 15786:2009) Oznakowanie: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE) Prosięta (odsa­ dzone od maciory) — 1 × 109 — 1. W informacjach na temat stoso­ wania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowy­ wania, długość okresu przechowy­ wania oraz stabilność granulo­ wania. 2. Przeznaczone dla prosiąt (odsa­ dzonych od maciory) o masie nieprzekraczającej 35 kg. 3. Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić usta i nos oraz używać okularów i rękawic ochronnych. 23 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Szczegóły dotyczące metod analizy można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

L 317/13

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 317 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 44 z 20103.12.2010

  Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych (  Dz.U. L 260 z 2.10.2010)

 • Dz. U. L317 - 42 z 20103.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do tynków gipsowych zbrojonych włóknem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 392) (1)

 • Dz. U. L317 - 39 z 20103.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 389) (1)

 • Dz. U. L317 - 36 z 20103.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/86/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej haloksyfopu-P jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L317 - 32 z 20103.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/85/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fosforku cynku jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/941/WE (1)

 • Dz. U. L317 - 30 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 22 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1122/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gouda Holland (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 14 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1121/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Edam Holland (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 9 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1119/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla krów mlecznych i koni oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA) (1)

 • Dz. U. L317 - 5 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1118/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

 • Dz. U. L317 - 3 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1117/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu cytrynowego, kwasu sorbinowego, tymolu i waniliny jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia – Vetagro SpA) (1)

 • Dz. U. L317 - 1 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1116/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2010/2011

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.