Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 317 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 389) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 317 POZ 39

Strona 1 z 2
3.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/39

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 389)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/737/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

Poziom tego ograniczenia może być wyrażony wyłącznie w kategoriach różnego poziomu właściwości użytkowej wyrobów w zakresie reakcji na ogień w ich zastosowaniu końcowym. Dążąc do zharmonizowanego rozwiązania, system klas został przyjęty decyzją Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (3). W przypadku blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem konieczne jest zastosowanie klasyfikacji ustanowionej w decyzji 2000/147/WE. Właściwość użytkowa wielu wyrobów lub materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień w ramach klasyfikacji określonej w decyzji 2000/147/WE jest dobrze ugruntowana i na tyle dobrze znana organom nadzoru przeciwpożarowego w państwach członkow­ skich, że nie wymagają one badania tej szczególnej właściwości,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2 lit. a),

(6)

po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, że aby uwzględnić różne poziomy zabezpieczeń prac budowlanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, konieczne może być ustanowienie, w dokumentach interpretacyj­ nych, klas odpowiadających odporności wyrobów w odniesieniu do każdego z wymogów zasadniczych. Dokumenty te opublikowano w formie komunikatu Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych w odniesieniu do dyrektywy 89/106/EWG (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku określa się wyroby lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie reakcji na ogień bez konieczności dalszego badania. Artykuł 2 Szczególne klasy stosowane do różnych wyrobów lub mate­ riałów budowlanych w ramach klasyfikacji reakcji na ogień przyjętej w decyzji 2000/147/WE określone są w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 3 W stosownych przypadkach wyroby rozpatrywane w związku z ich zastosowaniem końcowym.

(3) Dz.U. L 50 z 23.2.2000, s. 14.

(2)

Odnosząc się do zasadniczego wymogu bezpieczeństwa w wypadku pożaru, dokument wyjaśniający nr 2 wyszczególnia szereg wzajemnie powiązanych środków, łącznie określających strategię bezpieczeństwa pożaro­ wego, która ma być rozwijana w różnorodny sposób w państwach członkowskich.

(3)

Dokument interpretacyjny nr 2 określa jeden z tych środków jako ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obrębie danego obszaru poprzez ograniczenie stopnia, w jakim materiały budowlane mogą przyczyniać się do pełnego rozwinięcia się pożaru.

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12. (2) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, s. 1.

L 317/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2010

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

3.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/41

ZAŁĄCZNIK W tabelach zawartych w niniejszym załączniku wymieniono wyroby lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy reakcji na ogień bez konieczności badania. Tabela 1 Klasy reakcji na ogień dla blach stalowych powlekanych poliestrem, stosowanych jednowarstwowo (bez izolacji od spodu)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 317 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 44 z 20103.12.2010

  Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych (  Dz.U. L 260 z 2.10.2010)

 • Dz. U. L317 - 42 z 20103.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do tynków gipsowych zbrojonych włóknem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 392) (1)

 • Dz. U. L317 - 36 z 20103.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/86/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej haloksyfopu-P jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L317 - 32 z 20103.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/85/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fosforku cynku jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/941/WE (1)

 • Dz. U. L317 - 30 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 22 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1122/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gouda Holland (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 14 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1121/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Edam Holland (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 12 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1120/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L317 - 9 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1119/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla krów mlecznych i koni oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA) (1)

 • Dz. U. L317 - 5 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1118/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

 • Dz. U. L317 - 3 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1117/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu cytrynowego, kwasu sorbinowego, tymolu i waniliny jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia – Vetagro SpA) (1)

 • Dz. U. L317 - 1 z 20103.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1116/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2010/2011

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.