Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 94/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. ustalające dodatkowy limit ilościowy na wywóz cukru pozakwotowego w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010

Data ogłoszenia:2010-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 2

Strona 1 z 2
L 32/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 94/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. ustalające dodatkowy limit ilościowy na wywóz cukru pozakwotowego w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 61 akapit pierwszy lit. d) w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier lub izoglukoza wyproduko­ wane w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, mogą zostać wywiezione wyłącznie w ramach limitu ilościowego usta­ lanego przez Komisję z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Unię. Szczegółowe zasady wykonania dotyczące wywozu poza­ kwotowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń na wywóz, są ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 (2). Limit ilościowy należy jednak ustalać na dany rok gospodarczy, biorąc pod uwagę ewentualne możliwości na rynkach eksportowych. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 274/2009 (3) usta­ lono na rok gospodarczy 2009/2010 limit ilościowy na wywóz cukru pozakwotowego w wysokości 1 350 000 t. Wnioski o pozwolenia na wywóz szybko przekroczyły ten limit. Dlatego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1106/2009 (4) ustalono współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz i zawieszono składanie wniosków o pozwolenie na wywóz cukru pozakwoto­ wego. W czasie gdy ustalono limit 1 350 000 t, w ówcześnie panujących warunkach gospodarczych nie można było wykluczyć postrzegania wywozu cukru pozakwotowego jako subsydiowanego, ponieważ średni koszt produkcji cukru w Unii mógł przekraczać cenę

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 299 z 16.11.2007, s. 1. 178 z 1.7.2006, s. 24. 91 z 3.4.2009, s. 16. 304 z 19.11.2009, s. 3. (5)

sprzedaży cukru pozakwotowego na rynku wywozowym. W takich warunkach nie było zatem możliwe zwięk­ szenie ilości cukru pozakwotowego przeznaczonego do wywozu poza limity wynikające z wyżej wymienionych zobowiązań międzynarodowych Unii.

(4)

Od początku 2009 r. światowe warunki ekonomiczne w sektorze cukru znacząco się zmieniły. Z początkiem stycznia 2010 r. ceny białego cukru na rynku światowym wzrosły ponad dwukrotnie i osiągnęły kwotę około 500 EUR za tonę na londyńskim terminowym rynku towa­ rowym. Jednocześnie ceny na rynku cukru w Unii spadły zgodnie z instytucjonalną ceną referencyjną.

(1)

(2)

W obecnych warunkach gospodarczych średni koszt produkcji buraków cukrowych w Unii jest niższy od ceny sprzedaży pozakwotowych buraków cukrowych. Ponadto cena sprzedaży cukru pozakwotowego na rynku światowym jest niższa od średniego kosztu produkcji cukru w Unii. W związku z tym wywozu cukru pozakwotowego nie można traktować jako subsy­ diowanego dopóki będą utrzymywać się takie warunki gospodarcze. Można zatem dokonywać wywozu przekra­ czającego zobowiązania Unii dotyczące subsydiów wywozowych bez naruszania obowiązków wynikających z członkostwa Unii w Światowej Organizacji Handlu.

(6)

(3)

Zgodnie z najnowszymi informacjami wiadomo, że dzięki wyjątkowo korzystnym warunkom meteorolo­ gicznym w 2009 r. w Unii wyprodukowane zostaną duże ilości cukru pozakwotowego. Ilość tę szacuje się obecnie na około 4 100 000 ton. Uwzględniając wszystkie możliwe rynki zbytu wymienionego cukru, w szczególności zapotrzebowanie przemysłu chemicz­ nego na cukier przemysłowy, szacuje się, że co najmniej 500 000 t będzie nadal dostępne do celów wywozowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 9 z 20104.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiająca gwarancje zdrowia zwierząt z rodziny koniowatych transportowanych przez terytoria wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 509) (1)

 • Dz. U. L32 - 6 z 20104.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, na Malcie, w Portugalii i Rumunii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 465)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20104.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 95/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L32 - 1 z 20104.2.2010

  Informacje o terminie wejścia w życie Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim oraz Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o artystycznych wykonaniach i fonogramach

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.