Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, na Malcie, w Portugalii i Rumunii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 465)

Data ogłoszenia:2010-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 6

Strona 1 z 3
L 32/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, na Malcie, w Portugalii i Rumunii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 465)

(Jedynie teksty w języku niderlandzkim, francuskim, niemieckim, maltańskim, portugalskim i rumuńskim są autentyczne)

(2010/56/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 32 ust. 8,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (3) stanowi, że kwoty, które zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy tegoż rozporządzenia podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego, ustala się poprzez potrącanie płatności miesięcznych w danym roku budże­ towym, tj. w roku 2008, od wydatków uznanych w tym samym roku budżetowym zgodnie z ust. 1. Kwoty te są potrącane od płatności miesięcznej odnoszącej się do wydatków poniesionych w drugim miesiącu następu­ jącym po miesiącu podjęcia decyzji w sprawie rozliczenia rachunków lub do niej dodawane.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Decyzją Komisji 2009/367/WE rozliczono rachunki za rok budżetowy 2008 wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem belgijskiej agencji płatniczej „ALV”, niemiec­ kiej agencji płatniczej „Baden-Württemberg”, greckiej agencji płatniczej „OPEKEPE”, włoskiej agencji płatniczej „ARBEA”, maltańskiej agencji płatniczej „MRRA”, portu­ galskiej agencji płatniczej „IFAP” i rumuńskiej agencji płatniczej „PIAA”.

(2)

(2)

W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokład­ ności i prawdziwości rachunków przedłożonych przez: belgijską agencję płatniczą „ALV”, niemiecką agencję płat­ niczą „Baden-Württemberg”, maltańską agencję płatniczą „MRRA”, portugalską agencję płatniczą „IFAP” i rumuńską agencję płatniczą „PIAA”.

(3)

Artykuł 10 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredy­ tacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również

Zgodnie z art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 konsekwencje finansowe nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi w 50 % zainteresowane państwo członkowskie a w 50 % budżet wspólnotowy, jeżeli odzyskanie nie nastą­ piło w terminie czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego, lub w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postę­ powania przed sądami krajowymi. Artykuł 32 ust. 3 wymienionego rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do przesłania Komisji razem z rocznym sprawozdaniem finansowym skróconego zestawienia procedur windykacji wszczętych w wyniku nieprawidło­ wości. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które podlegają zwrotowi, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 885/2006. W załączniku III do wymienionego rozporządzenia przedstawione są tabele, które państwa członkowskie muszą dostarczyć w 2009 r. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych wynikających z nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż odpowiednio cztery lata lub osiem lat. Decyzja ta pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie zgodności na mocy art. 32 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 9 z 20104.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiająca gwarancje zdrowia zwierząt z rodziny koniowatych transportowanych przez terytoria wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 509) (1)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20104.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 95/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L32 - 2 z 20104.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 94/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. ustalające dodatkowy limit ilościowy na wywóz cukru pozakwotowego w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L32 - 1 z 20104.2.2010

  Informacje o terminie wejścia w życie Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim oraz Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o artystycznych wykonaniach i fonogramach

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.