Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiająca gwarancje zdrowia zwierząt z rodziny koniowatych transportowanych przez terytoria wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 509) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 9

Strona 1 z 2
4.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiająca gwarancje zdrowia zwierząt z rodziny koniowatych transportowanych przez terytoria wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 509)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/57/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 92/260/EWG z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwie­ rząt i świadectw weterynaryjnych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni (5) ustanowiono wzory świadectw zdrowia dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni do Unii, które uwzględniają różną sytuację w zakresie zdrowia zwierząt w państwach trzecich. W świadectwach tych ustanowiono gwarancje zdrowia niezbędne podczas transportu zwierząt z rodziny konio­ watych z jednego państwa trzeciego, jego terytorium lub części, do innego państwa trzeciego lub terytorium, lub innej części tego samego państwa trzeciego lub teryto­ rium. Gwarancje zdrowia ustanowione w tych świadect­ wach należy uznać za warunki referencyjne dla tranzytu zwierząt z rodziny koniowatych przez terytorium Unii.

Artykuł 4 dyrektywy 91/496/EWG stanowi, że państwa członkowskie dopilnowują, aby przesyłki zwierząt z państw trzecich poddawane były kontroli dokumentów i kontroli tożsamości w punktach kontroli granicznej w celu weryfikacji ich późniejszego przeznaczenia, w szczególności w przypadku przewozu tranzytowego. Te punkty kontroli granicznej wymienione są w załączniku II do dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowa­ dzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2). Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy 91/496/EWG stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na tranzyt zwierząt z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub do tego samego państwa trzeciego, pod pewnymi warunkami. W szczególności lit. c) tego artykułu stanowi, że kontrole, o których mowa w art. 4 dyrek­ tywy 91/496/EWG, wykazują, że zwierzęta spełniają wymagania tej dyrektywy lub, w przypadku zwierząt określonych w dyrektywach, o których mowa w załączniku A do dyrektywy Rady 90/425/EWG (3), uzyskały gwarancje zdrowia co najmniej równorzędne z tymi wymaganiami. W załączniku A do dyrektywy 90/425/EWG występuje odniesienie do dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwie­ rząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (4). Rozdział III dyrektywy 90/426/EWG ustanawia równo­ rzędne gwarancje zdrowia dla zwierząt z rodziny konio­ watych.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 268 z 24.9.1991, s. 56. 24 z 30.1.1998, s. 9. 224 z 18.8.1990, s. 29. 224 z 18.8.1990, s. 42.

(5)

(2)

Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich tery­ toriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (6) stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na odprawę czasową i przywóz zarejestrowanych koni z państw trzecich lub części tych państw trzecich, wymienionych w załączniku I do tej decyzji. W decyzji tej przypisano również państwa trzecie do grup sanitarnych, zależnie od sytuacji w zakresie zdrowia zwierząt w tych państwach. Grupy sanitarne również należy wziąć pod uwagę przy tranzycie zwierząt z rodziny koniowatych przez terytorium Unii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 32 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 6 z 20104.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, na Malcie, w Portugalii i Rumunii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 465)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20104.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 95/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L32 - 2 z 20104.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 94/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. ustalające dodatkowy limit ilościowy na wywóz cukru pozakwotowego w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L32 - 1 z 20104.2.2010

  Informacje o terminie wejścia w życie Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim oraz Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o artystycznych wykonaniach i fonogramach

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.