Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/755/WPZiB z dnia 6 grudnia 2010 zmieniająca decyzję 2009/906/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 10

L 320/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2010

DECYZJA RADY 2010/755/WPZiB z dnia 6 grudnia 2010 zmieniająca decyzję 2009/906/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W ramach odpowiedzialności Rady i WP, KPiB spra­ wuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUPM.”; 2) art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „1. KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady i WP kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUPM.”; 3) w art. 12 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z EUPM w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. wynosi 17 600 000 EUR.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 8 grudnia 2009 r. Rada przyjęła decyzję 2009/906/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Euro­ pejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (1). Decyzja ta wygasa w dniu 31 grudnia 2011 r. EUPM ma być prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagra­ nicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) ma spra­ wować, w ramach odpowiedzialności Rady i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misjami policyjnymi Unii Europejskiej. Decyzję 2009/906/WPZiB należy zmienić, aby uwzględnić finansową kwotę odniesienia przeznaczoną na pokrycie wydatków misji EUPM w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

J. MILQUET

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2009/906/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 22.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 12 z 20107.12.2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 11 z 20107.12.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 9 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 8 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/5/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L320 - 7 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L320 - 3 z 20107.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20107.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1136/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.