Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 11

7.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/11

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008 (2010/756/UE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008, — uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europej­ skiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Kolegium (1) — uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010), — uwzględniając decyzję z dnia 5 maja 2010 r. (2) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2008, jak również odpowiedzi dyrektora Europejskiego Kolegium Poli­ cyjnego, — uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, — uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozpo­ rządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), w szczególności jego art. 185, — uwzględniając decyzję Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (4), w szczególności jej art. 16,

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramo­ wego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (5), w szczególności jego art. 94,

— uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regu­ laminu,

— uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budże­ towej (A7-0253/2010),

1. odmawia udzielenia dyrektorowi Europejskiego Kolegium Policyjnego absolutorium z wykonania budżetu Kolegium za rok budżetowy 2008 (6);

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej inte­ gralną część, dyrektorowi Europejskiego Kolegium Policyj­ nego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Jerzy BUZEK

Klaus WELLE

Przewodniczący

Sekretarz Generalny

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C 304 z 15.12.2009, s. 124. L 252 z 25.9.2010, s. 232. L 248 z 16.9.2002, s. 1. L 256 z 1.10.2005, s. 63.

(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72. (6) Decyzja o zamknięciu księgi dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008 zostanie podjęta na następnej sesji plenarnej, zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) akapit pierwszy załącznika VI Regulaminu Parlamentu.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 12 z 20107.12.2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 10 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady 2010/755/WPZiB z dnia 6 grudnia 2010 zmieniająca decyzję 2009/906/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 8 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/5/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L320 - 7 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L320 - 3 z 20107.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20107.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1136/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.