Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 3

Strona 1 z 4
7.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/3

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wniosek ten przedłożono Zjednoczonemu Królestwu, które rozporządzeniem (WE) nr 451/2000 wyznaczono jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Termin dotyczący przyspieszonej procedury został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewi­ dziane zastosowania są takie same jak w przedmiocie decyzji 2008/934/WE. Wniosek spełnia również pozos­ tałe wymogi merytoryczne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje chinomerak. Zgodnie z art. 11e rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 wnioskodawca wycofał swoje poparcie dla włączenia tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w terminie dwóch miesięcy od daty otrzy­ mania projektu sprawozdania z oceny. W rezultacie przyjęto decyzję Komisji 2008/934/EC z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącą niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony stanowiącą roślin zawierające te substancje (4) o niewłączeniu chinomeraku do załącznika. Na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotny powiadamiający (zwany dalej wnioskodawcą) złożył nowy wniosek o zastosowanie procedury przyspieszonej przewidzianej w art. 14–19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (5).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 230 z 19.8.1991, s. 1. 55 z 29.2.2000, s. 25. 224 z 21.8.2002, s. 23. 333 z 11.12.2008, s. 11. 15 z 18.1.2008, s. 5.

(5)

(2)

Zjednoczone Królestwo oceniło dodatkowe dane przed­ łożone przez wnioskodawcę i przygotowało dodatkowe sprawozdanie, a następnie przekazało je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwanemu „Urzędem”) oraz Komisji w dniu 18 czerwca 2009 r. Urząd przekazał dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim oraz wnioskodawcy z prośbą o uwagi, a otrzymane komentarze przesłał Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 oraz na wniosek Komisji Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski dotyczące chinomeraku w dniu 26 lutego 2010 r. (6) Projekt sprawozdania z oceny, dodatkowe sprawozdanie oraz wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 28 października 2010 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego chinomeraku, opracowanego przez Komisję.

(3)

(6)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające chinomerak zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć chinomerak do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkow­ skich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 12 z 20107.12.2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 11 z 20107.12.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 10 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady 2010/755/WPZiB z dnia 6 grudnia 2010 zmieniająca decyzję 2009/906/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 8 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/5/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L320 - 7 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L320 - 1 z 20107.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1136/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.