Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 9

7.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/9

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUPM/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2010/754/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

W dniu 15 listopada 2010 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował KPiB przedłużenie mandatu Stefana FELLERA jako szefa misji EUPM BiH o dodatkowy rok – do dnia 31 grudnia 2011 r.,

uwzględniając decyzję Rady nr 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (1), w szczególności jej art. 10 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Mandat Stefana FELLERA jako szefa Misji Policyjnej Unii Europej­ skiej w Bośni i Hercegowinie zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 grudnia 2011 r. Artykuł 2

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 10 ust. 1 decyzji 2009/906/WPZiB – w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad Misją Policyjną Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie – Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji, w tym w szczególności decyzji o mianowaniu szefa misji.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r. Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2010 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

(2)

W dniu 15 grudnia 2009 r. na wniosek Sekretarza Gene­ ralnego/Wysokiego Przedstawiciela, KPiB przedłużył decyzją EUPM/1/2009 (2) mandat Stefana FELLERA jako szefa misji EUPM BiH do dnia 31 grudnia 2010 r.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 22. (2) Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 79.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 320 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 12 z 20107.12.2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 11 z 20107.12.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L320 - 10 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady 2010/755/WPZiB z dnia 6 grudnia 2010 zmieniająca decyzję 2009/906/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L320 - 8 z 20107.12.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/5/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L320 - 7 z 20107.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L320 - 3 z 20107.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20107.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1136/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.