Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 321 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 321 POZ 1

Strona 1 z 19
7.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (2010/717/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mentów z obszaru rybołówstwa, a także uzupełnienie konwencji o współczesne pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ryb.

(5)

Zmiany przyczyniają się do wypełnienia przez Unię jej zobowiązań międzynarodowych związanych ze zrówno­ ważonym zarządzaniem rybołówstwem, jak również do promowania celów Traktatu. Zmiany powinny zostać zatwierdzone,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (zwana dalej „konwencją”) została podpisana w Ottawie dnia 24 października 1978 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 1979 r., ustanawiając jednocześnie Organi­ zację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO). Wspólnota przystąpiła do konwencji na mocy rozporzą­ dzenia Rady (EWG) nr 3179/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. dotyczącego zawarcia przez Europejską Wspól­ notę Gospodarczą Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (1). W konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Rada Ogólna NAFO przyjęła zmiany do konwencji na dorocznych posiedzeniach w roku 2007 i 2008 (zwane dalej „zmianami”). Dokument ten wprowadza zmiany w wielu aspektach konwencji, a głównym ich celem jest dostosowanie jej treści do treści nowszych konwencji na szczeblu regionalnym i do międzynarodowych instru­

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (zwane dalej „zmianami”) (2). Tekst zmian dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznacza osoby umocowanej do dokonania zawiadomienia przewidzianego w art. XXI ust. 3 konwencji ze skutkiem wiążącym dla Unii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2010 r. W imieniu Rady

M. WATHELET

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 378 z 30.12.1978, s. 1.

(2) Data wejścia w życie zmian zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

L 321/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2010

TŁUMACZENIE

ZMIANY DO KONWENCJI O PRZYSZŁEJ WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY W RYBOŁÓWSTWIE NA PÓŁNOCNO-ZACHODNIM ATLANTYKU

Umawiające się Strony Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlan­ tyku (zwanej dalej „konwencją”) uzgodniły następujące zmiany:

Artykuł 1 Tytuł konwencji otrzymuje brzmienie: „KONWENCJA O WSPÓŁPRACY W RYBOŁÓWSTWIE NA PÓŁNOCNO-ZACHODNIM ATLANTYKU” Artykuł 2 Skreśla się preambułę konwencji i zastępuje ją nową preambułą w brzmieniu:

„UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, STWIERDZAJĄC, że państwa nadbrzeżne północno-zachod­

ZDECYDOWANE, aby zarządzając zasobami ryb na północnozachodnim Atlantyku, stosować podejście ekosystemowe, w tym chronić środowisko morskie, dbać o morską różno­ rodność biologiczną, minimalizować długoterminowe zagro­ żenia lub nieodwracalne niekorzystne skutki działalności połowowej oraz uwzględniać związek pomiędzy wszystkimi elementami ekosystemu, PONADTO ZDECYDOWANE prowadzić działalność połowową w sposób odpowiedzialny oraz zapobiegać, powstrzymywać i eliminować połowy NNN, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 321 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.