Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 10

Strona 1 z 9
L 322/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

skodawcom, aby ułatwić składanie wspólnej dokumen­ tacji oraz zapobiec, tam gdzie to możliwe, powielaniu badań z udziałem kręgowców.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(7)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 5,

(8)

Aby zapewnić efektywność procedur odnowienia, zanim złożona zostanie dokumentacja, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powinno zorganizować spotkanie w celu omówienia stanu wiedzy na temat danej substancji czynnej i rozważenia zasadności oraz sposobu aktualizacji wniosków o pierwsze włączenie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG włączenie substancji czynnej może, na wniosek, być odnowione.

(2)

Komisja otrzymała od kilku producentów wnioski o odnowienie substancji czynnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, których okres włączenia ma się zakończyć w 2011 i 2012 r.

Przedłożona dokumentacja powinna zawierać wszelkie nowe dane dotyczące substancji czynnej i nowe oceny ryzyka, aby uwzględnić zmiany w wymaganiach odnośnie do danych i wszelkie zmiany w wiedzy naukowej lub technicznej od chwili pierwszego włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, jak określają to wytyczne opublikowane przez Komisję i odpowiednie opinie Komitetu Nauko­ wego ds. Roślin lub Europejskiego Urzędu ds. Bezpie­ czeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”). Przed­ łożony zakres zastosowań powinien odzwierciedlać reprezentatywne zastosowania. Wnioskodawca musi wykazać na podstawie przedłożonych danych, że dla jednego lub więcej preparatów będą spełnione wymogi art. 5 dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Należy ustanowić procedurę składania i oceny wniosków o odnowienie włączenia tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(9)

(4)

Należy ustalić okresy w odniesieniu do kolejnych etapów tej procedury, aby zapewnić ich szybką realizację.

(10)

Wnioskodawcy powinni sporządzić oddzielny wykaz testów z udziałem kręgowców, które to testy muszą stanowić część składanej dokumentacji, natomiast państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powinno takie wykazy udostępnić na żądanie, aby zachęcić do wczesnego dzielenia się danymi na temat kręgowców w celu zapobiegania powielaniu badań z udziałem kręgowców.

(5)

Producenci zamierzający odnowić włączenie substancji czynnych objętych niniejszym rozporządzeniem powinni mieć obowiązek złożenia wniosku do właściwego państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy.

Przy dokonywaniu oceny należy wziąć pod uwagę infor­ macje techniczne i naukowe dotyczące substancji czynnej, w szczególności w odniesieniu do potencjalnie niebezpiecznych skutków działania tej substancji, dostar­ czone w odpowiednich terminach przez osoby trzecie. Należy umożliwić wnioskodawcom zgłoszenie uwag do tych informacji.

(6)

Gdy więcej niż dwa wnioski dotyczące tej samej substancji czynnej zostały złożone oddzielnie i spełniają odpowiednie wymagania, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powinno podać aktualne dane kontaktowe każdego wnioskodawcy pozostałym wnio­

(11)

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

Sprawozdania z oceny dotyczące odnowienia przygoto­ wane przez państwa członkowskie pełniące funkcję spra­ wozdawców mogą, tam gdzie to możliwe, przed ich przedłożeniem Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, być przedmiotem konsultacji z ekspertami organizowanej przez Urząd na wniosek Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20108.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (  Dz.U. L 320 z 7.12.2010)

 • Dz. U. L322 - 47 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do środków krajowych zatwierdzonych przez Węgry i Zjednoczone Królestwo dla wiosennej wiremii karpi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8617) (1)

 • Dz. U. L322 - 46 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które miały miejsce wiosną 2010 r. na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8482)

 • Dz. U. L322 - 44 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym

 • Dz. U. L322 - 43 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia w Bułgarii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L322 - 42 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2015 w Belgii

 • Dz. U. L322 - 38 z 20108.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/90/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pirydabenu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 36 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1150/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 34 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII i XII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 32 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 30 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L322 - 28 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIII, IX oraz X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 26 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1145/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 24 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1144/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L322 - 22 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1143/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych odnoszących się do niektórych ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne (1)

 • Dz. U. L322 - 20 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1142/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 9 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1140/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2010/2011 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L322 - 6 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1139/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 141. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 4 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 140. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 2 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1137/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L322 - 1 z 20108.12.2010

  Powiadomienie o tymczasowym stosowaniu Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.