Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1137/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 2

L 322/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1137/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 147/2003,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1, uwzględniając decyzję Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii (1), uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 147/2003 dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 3a 1. Aby zapewnić ścisłe wykonanie art. 1 i 3 decyzji Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotyczącej środków ograniczających wobec Somalii (*), w odniesieniu do wszystkich towarów przywożonych z Somalii na obszar celny Unii lub z niego wywożonych do tego kraju stosuje się obowiązek przedstawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem informacji, które należy przekazać właściwym organom danych państw członkowskich. 2. Zasady dotyczące obowiązku dostarczania informacji przed przybyciem lub przed odlotem/odpłynięciem towarów, w szczególności w odniesieniu do osoby, która dostarcza tych informacji, terminów, jakich należy dotrzymać, i wymaganych danych, odpowiadają zasadom określonym w odnośnych przepisach dotyczących przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych, ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspól­ notowy Kodeks Celny (**) oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (***). 3. Ponadto osoba dostarczająca informacje, o których mowa w ust. 2, deklaruje, czy dane towary są objęte zakresem wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europej­ skiej (****), oraz – jeżeli ich wywóz wymaga uzyskania zwol­ nienia – przedstawia szczegółowe dane dotyczące przyzna­ nego im zezwolenia na wywóz. 4. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, a także niezbędne informacje dodat­ kowe, o których mowa w niniejszym artykule, mogą być przedstawiane na piśmie przy użyciu dokumentów handlo­ wych, portowych lub transportowych, pod warunkiem że dokumenty te zawierają niezbędne dane.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 147/2003 (2) wprowadza ogólny zakaz świadczenia doradztwa technicznego, pomocy, szkoleń, finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi wszelkim osobom, podmiotom lub organom w Somalii. W pkt 7 rezolucji nr 1907 (2009) Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa państwa członkowskie do przeprowadzania inspekcji wszystkich ładunków wysyłanych do Somalii lub przysyłanych z tego kraju, jeżeli uważają one, że dany ładunek zawiera towary objęte zakazem okre­ ślonym w pkt 5 i 6 tej rezolucji lub całkowitym embar­ giem na dostawy broni do Somalii, aby zapewnić ścisłe wykonanie tych przepisów. Decyzja 2010/231/WPZiB nakazuje inspekcję niektórych ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju oraz – w przypadku statków powietrznych i jednostek pływających – wprowadza obowiązek przed­ stawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/ odpłynięciem dodatkowych informacji o towarach przy­ wożonych do Unii lub z niej wywożonych. Informacje te muszą być dostarczone zgodnie z przepisami dotyczą­ cymi przywozowych i wywozowych deklaracji skróco­ nych, ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia­ jącym Wspólnotowy Kodeks Celny (3). Środek ten wchodzi w zakres Traktatu, zatem do jego wdrożenia niezbędne są – w szczególności, aby zagwa­ rantować jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach człon­ kowskich – przepisy na szczeblu unijnym.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17. (2) Dz.U. L 24 z 29.1.2003, s. 2. (3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/3

5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., niezbędne dodatkowe informacje, o których mowa w ust. 3, przedstawiane są w zależności od przypadku w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu zgłoszenia celnego. ___________ (*) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 17. (**) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. (***) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. (****) Dz.U. C 69 z 18.3.2010, s. 19.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

D. REYNDERS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20108.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (  Dz.U. L 320 z 7.12.2010)

 • Dz. U. L322 - 47 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do środków krajowych zatwierdzonych przez Węgry i Zjednoczone Królestwo dla wiosennej wiremii karpi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8617) (1)

 • Dz. U. L322 - 46 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które miały miejsce wiosną 2010 r. na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8482)

 • Dz. U. L322 - 44 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym

 • Dz. U. L322 - 43 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia w Bułgarii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L322 - 42 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2015 w Belgii

 • Dz. U. L322 - 38 z 20108.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/90/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pirydabenu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 36 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1150/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 34 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII i XII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 32 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 30 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L322 - 28 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIII, IX oraz X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 26 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1145/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 24 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1144/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L322 - 22 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1143/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych odnoszących się do niektórych ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne (1)

 • Dz. U. L322 - 20 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1142/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

 • Dz. U. L322 - 9 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1140/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2010/2011 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L322 - 6 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1139/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 141. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 4 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 140. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 1 z 20108.12.2010

  Powiadomienie o tymczasowym stosowaniu Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.