Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1142/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 20

L 322/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1142/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

art. 8 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia było poddane obowiązkowi spełniania dodatkowych warunków, w oparciu o ocenę ryzyka uwzględniającą entomologiczne i epidemiologiczne warunki wprowa­ dzania zwierząt. Zgodnie z tymi warunkami dodatko­ wymi wiek zwierząt nie może przekraczać 90 dni, zwie­ rzęta muszą być od urodzenia trzymane w warunkach zamkniętych, zapewniających ochronę przed nosicielami, oraz poddane niektórym badaniom, o których mowa w załączniku III do tego rozporządzenia.

(4)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonaw­ czych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należą­ cych do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (2) ustanowiono przepisy dotyczące kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń prze­ mieszczeń tych zwierząt, w związku z chorobą niebie­ skiego języka, wewnątrz i z obszarów objętych ograni­ czeniami. W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 ustano­ wiono warunki zwolnienia z zakazu opuszczania przewi­ dzianego w dyrektywie 2000/75/WE. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia przemieszczenia zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków z gospodarstwa, centrum uzyskiwania nasienia lub centrum składowania nasienia położonego w obszarze objętym ograniczeniami do innego gospodarstwa lub centrum uzyskiwania nasienia lub centrum składowania nasienia będą zwol­ nione z zakazu opuszczania obszaru objętego ogranicze­ niami pod warunkiem spełnienia warunków określonych w załączniku III do tego rozporządzenia lub wszelkich innych stosownych warunków gwarantujących zdrowie zwierząt na podstawie pozytywnych wyników oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa choroby niebieskiego języka i do ochrony zwierząt przed atakiem nosicieli, wymaganych przez właściwy organ w miejscu pocho­ dzenia i zatwierdzonych przez właściwy organ w miejscu przeznaczenia, przed przemieszczeniem zwie­ rząt. Artykuł 9a rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 stanowi, że do dnia 31 grudnia 2010 r. w drodze odstępstwa od warunków określonych w załączniku III do tego rozporządzenia państwa członkowskie przezna­ czenia mogą wymagać, aby przemieszczanie niektórych zwierząt objętych zwolnieniem przewidzianym w

Piętnaście państw członkowskich oraz Norwegia powia­ domiły Komisję o zastosowaniu przepisów przejścio­ wych. Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka, opubliko­ wane na stronach internetowych Komisji, wykazały, że wprowadzenie choroby niebieskiego języka do tych państw członkowskich i do Norwegii, w wyniku prze­ mieszczania zwierząt z obszarów objętych ogranicze­ niami, może mieć poważny negatywny wpływ. Ogólna sytuacja dotycząca choroby niebieskiego języka znacznie się poprawiła od 2008 r. Wirus ten jest jednak nadal obecny w niektórych częściach Unii. Aby zagwarantować zharmonizowane wprowadzenie w życie, państwa członkowskie zgłosiły wniosek o ustanowienie specyficznych kryteriów określających „zakład odporny na wektory”, który jest ważnym elementem wielu warunków ustanowionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 i ma na celu ochronę zwierząt przed atakami wektorów. Światowa Organizacja Zdrowia opracowuje obecnie defi­ nicję zakładu lub jednostki odpornej na wektory. Rezul­ taty tych badań posłużą Komisji jako wkład do określenia kryteriów, które spełniać musi zakład odporny na wektory, o którym mowa w załączniku III do rozporzą­ dzenia. W oczekiwaniu na określenie kryteriów, które spełniać musi zakład odporny na wektory, należy przedłużyć o kolejne sześć miesięcy okres stosowania przepisów przejściowych zawartych w art. 9a rozporządzenia (WE) nr 1266/2007. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1266/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(2)

(6)

(7)

(3)

(8)

(9) (1 ) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74. (2) Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37.

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/21

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W zdaniu wprowadzającym w art. 9a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2011 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20108.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (  Dz.U. L 320 z 7.12.2010)

 • Dz. U. L322 - 47 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do środków krajowych zatwierdzonych przez Węgry i Zjednoczone Królestwo dla wiosennej wiremii karpi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8617) (1)

 • Dz. U. L322 - 46 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które miały miejsce wiosną 2010 r. na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8482)

 • Dz. U. L322 - 44 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym

 • Dz. U. L322 - 43 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia w Bułgarii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L322 - 42 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2015 w Belgii

 • Dz. U. L322 - 38 z 20108.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/90/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pirydabenu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 36 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1150/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 34 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII i XII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 32 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 30 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L322 - 28 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIII, IX oraz X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 26 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1145/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 24 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1144/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L322 - 22 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1143/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych odnoszących się do niektórych ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

 • Dz. U. L322 - 9 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1140/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2010/2011 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L322 - 6 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1139/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 141. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 4 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 140. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 2 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1137/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L322 - 1 z 20108.12.2010

  Powiadomienie o tymczasowym stosowaniu Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.