Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1143/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych odnoszących się do niektórych ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne (1)

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 22

L 322/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1143/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych odnoszących się do niektórych ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2, art. 22 i 25 oraz art. 61 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 określono niektóre wymogi dotyczące przywozu, odnoszące się do EUS. Zgodnie z art. 20 ust. 5 akapit drugi tego rozporządzenia wymogi te nie mają zastosowania we wspomnianym powyżej okresie przejściowym.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certy­ fikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (2) określa warunki zdrowotne zwie­ rząt oraz wymagania certyfikacji mające zastosowanie do przywozu do Unii ozdobnych zwierząt wodnych prze­ znaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzy­ muje się zwierzęta ozdobne. Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 ryby ozdobne należące do gatunków podatnych na co najmniej jedną chorobę wymienioną w części II załącz­ nika IV do dyrektywy 2006/88/WE i przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwie­ rzęta ozdobne, przywożone są na terytorium Unii wyłącznie z krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia. Zakaźny zespół owrzodzenia (EUS) został wymieniony w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE jako egzotyczna choroba niektórych podatnych na nią gatunków ryb. Zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2010 r. państwa członkowskie mogą zezwolić na przywóz ozdobnych zwierząt wodnych nale­ żących do gatunków podatnych na EUS, przeznaczonych wyłącznie do zamkniętych obiektów, w których utrzy­ muje się zwierzęta ozdobne, z krajów lub terytoriów trzecich będących członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). W części II.2 modelu świadectwa zdrowia ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów określonych w części B załącznika IV do

Obecnie konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu dokładniejszego określenia ryzyka związanego z przywozem do Unii tego rodzaju ozdobnych zwierząt wodnych. Aby nie doszło do przerwania handlu tego rodzaju zwierzętami należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2012 r. okres stosowania przepisów przej­ ściowych określonych obecnie w art. 20 ust. 5 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1251/2008. Ponadto nie mają już zastosowania niektóre inne prze­ pisy przejściowe zawarte w art. 20 tego rozporządzenia. Aby zapewnić zwięzłość i jasność prawodawstwa Unii przepisy te należy wykreślić. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1251/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(7)

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 20 W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2012 r. państwa członkowskie mogą zezwolić na przywóz ozdobnych zwie­ rząt wodnych należących do gatunków podatnych na zakaźny zespół owrzodzenia (EUS), przeznaczonych wyłącznie do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, z krajów i terytoriów trzecich będą­ cych członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). W okresie przejściowym wymagania dotyczące EUS okre­ ślone w części II.2 świadectwa zdrowia zwierząt określonego w części B załącznika IV, nie mają zastosowania do ozdob­ nych zwierząt wodnych przeznaczonych wyłącznie do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne.”

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. (2) Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41.

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/23

Artykuł 2 W przypisie (3) do części II.2 świadectwa zdrowia zwierząt określonego w części B załącznika IV datę „1 stycznia 2011 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2013 r.”. W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2012 r. przesyłki ozdobnych zwierząt wodnych, którym towarzyszą świadectwa zdrowia zwierząt wydane zgodnie z częścią B załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 przed zmianami wprowa­

dzonymi niniejszym rozporządzeniem, można nadal przywozić do Unii lub przewozić tranzytem przez jej terytorium. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20108.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (  Dz.U. L 320 z 7.12.2010)

 • Dz. U. L322 - 47 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do środków krajowych zatwierdzonych przez Węgry i Zjednoczone Królestwo dla wiosennej wiremii karpi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8617) (1)

 • Dz. U. L322 - 46 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które miały miejsce wiosną 2010 r. na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8482)

 • Dz. U. L322 - 44 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym

 • Dz. U. L322 - 43 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia w Bułgarii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L322 - 42 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2015 w Belgii

 • Dz. U. L322 - 38 z 20108.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/90/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pirydabenu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 36 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1150/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 34 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII i XII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 32 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 30 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L322 - 28 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIII, IX oraz X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 26 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1145/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 24 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1144/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L322 - 20 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1142/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

 • Dz. U. L322 - 9 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1140/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2010/2011 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L322 - 6 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1139/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 141. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 4 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 140. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 2 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1137/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L322 - 1 z 20108.12.2010

  Powiadomienie o tymczasowym stosowaniu Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.