Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 44

L 322/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

DECYZJA RADY z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym (2010/759/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych (1), zwłaszcza jej art. 8 ust. 3, uwzględniając inicjatywę Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1) (5)

W Unii odnotowano dwa przypadki śmiertelne, w których mefedron wydaje się jedyną przyczyną zgonu. W przynajmniej 37 innych przypadkach śmiertelnych mefedron wykryto podczas sekcji zwłok. Dwadzieścia dwa państwa członkowskie zgłosiły przy­ padki dokonania konfiskaty mefedronu w postaci proszku lub tabletek. Brak jest wystarczających informacji wskazujących na zakrojony na szeroką skalę proceder przetwarzania lub dystrybucji mefedronu oraz ewen­ tualne zaangażowanie przestępczości zorganizowanej w ten proceder. Pewne dowody sugerują, że w krajach kontrolujących mefedron narkotyk ten jest nadal dostępny na czarnym rynku. Mefedron nie ma stwierdzonej lub uznanej wartości medycznej ani zastosowania w Unii, nic nie wskazuje również, aby mógł on być wykorzystywany do innych legalnych celów. Mefedron nie podlega obecnie procedurze badania w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych ani nie został poddany takiemu badaniu. Jedenaście państw członkowskich kontroluje mefedron na mocy przepisów o kontroli narkotyków zgodnie z ich zobo­ wiązaniami wynikającymi z konwencji ONZ o substancjach psychotropowych z 1971 r. Dwa państwa członkowskie stosują środki kontroli w odniesieniu do mefedronu na mocy ich ustawodawstwa dotyczącego leków. Ocena zagrożeń ujawnia, że dowody naukowe w tej kwestii są ograniczone, oraz wskazuje, że konieczne są dalsze badania nad ogólnymi zagrożeniami zdrowotnymi i społecznymi, jakie może powodować mefedron. Jednak ze względu na jego właściwości stymulujące, możliwość spowodowania uzależnienia u osób go przyjmujących, jego potencjalną atrakcyjność, zagrożenia dla zdrowia, brak korzyści medycznych, a tym samym konieczność zachowania ostrożności, mefedron powinien być kontro­ lowany. Ponieważ jedenaście państw członkowskich kontroluje już mefedron, poddanie go środkom kontroli na terenie całej Unii pozwoliłoby uniknąć problemów związanych z trangranicznym egzekwowaniem prawa oraz współ­ pracą sądową,

Sprawozdanie na temat oceny zagrożeń powodowanych przez 4-metylometkatynon (mefedron) zostało sporzą­ dzone na podstawie art. 6 decyzji 2005/387/WSiSW w ramach sesji specjalnej komitetu naukowego Europej­ skiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w poszerzonym składzie, a następnie przedłożone Komisji w dniu 3 sierpnia 2010 r. Mefedron jest syntetycznym katynonem, który jest legalnie produkowany i rozpowszechniany głównie w Azji, podczas gdy pakowanie końcowe najwyraźniej odbywa się w Europie. Mefedron jest sprzedawany głównie pod postacią proszku, ale również w formie kapsułek lub tabletek. Można go kupić w Internecie, w sklepach z „dopalaczami” oraz u ulicznych dilerów. W Internecie mefedron jest często sprzedawany jako „plant food” („nawóz do roślin”), „bath salt” („sól kąpie­ lowa”) lub „research chemical” („eksprymentalna substancja chemiczna”). Bardzo rzadko jest sprzedawany jako „legal high” (legalna substancja psychoaktywna) i zwykle nie ma wzmianek ani konkretnych informacji o jego potencjalnych skutkach psychoaktywnych. Skutki działania mefedronu są trudne do ocenienia, ponieważ jest on głównie używany w połączeniu z takimi substancjami, jak alkohol lub inne środki stymu­ lujące. Mefedron jest uważany za substancję wywołującą skutki fizyczne podobne do skutków innych stymulują­ cych narkotyków, zwłaszcza ekstazy. Jednak jego stosun­ kowo krótki okres działania, powodujący chęć przyj­ mowania go po raz kolejny, jest bardziej zbliżony do kokainy. Pewne dowody wskazują, że może on być wykorzystywany jako alternatywa dla nielegalnych substancji stymulujących, ryzyko jego nadużywania jest wysoce prawdopodobne, jak również może on powo­ dować uzależnienie. Konieczne są dokładniejsze badania, które pozwolą szczegółowo przeanalizować potencjał uzależniający tego narkotyku.

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, zgodnie z ich prawem krajowym, w celu poddania 4-metylometkaty­ nonu (mefedronu) środkom kontroli oraz sankcjom karnym przewidzianym przez ustawodawstwo krajowe zgodnie z ich zobowiązaniami w ramach konwencji ONZ o substancjach psychotropowych z 1971 r.

(1) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/45

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

M. WATHELET

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20108.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (  Dz.U. L 320 z 7.12.2010)

 • Dz. U. L322 - 47 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do środków krajowych zatwierdzonych przez Węgry i Zjednoczone Królestwo dla wiosennej wiremii karpi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8617) (1)

 • Dz. U. L322 - 46 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które miały miejsce wiosną 2010 r. na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8482)

 • Dz. U. L322 - 43 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia w Bułgarii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L322 - 42 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2015 w Belgii

 • Dz. U. L322 - 38 z 20108.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/90/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pirydabenu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 36 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1150/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 34 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII i XII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 32 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 30 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L322 - 28 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIII, IX oraz X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 26 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1145/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 24 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1144/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L322 - 22 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1143/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych odnoszących się do niektórych ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne (1)

 • Dz. U. L322 - 20 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1142/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

 • Dz. U. L322 - 9 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1140/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2010/2011 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L322 - 6 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1139/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 141. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 4 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 140. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 2 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1137/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L322 - 1 z 20108.12.2010

  Powiadomienie o tymczasowym stosowaniu Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.