Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do środków krajowych zatwierdzonych przez Węgry i Zjednoczone Królestwo dla wiosennej wiremii karpi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8617) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 47

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do środków krajowych zatwierdzonych przez Węgry i Zjednoczone Królestwo dla wiosennej wiremii karpi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8617)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/761/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

uznać za wolną od SVC oraz włączyć ją do załącznika I zamiast do załącznika II wymienionej decyzji w odniesieniu do tej choroby. Węgry przedłożyły Komisji wnioski o zatwierdzenie krajowych środków w odniesieniu do SVC. Przez ostatnie dwa lata Węgry prowadziły również ukierunkowany nadzór SVC, w wyniku którego wykazano, że całe tery­ torium tego państwa jest wolne od SVC. Należy zatem umieścić Węgry w załączniku I do decyzji 2010/221/UE jako państwo wolne od SVC. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W decyzji Komisji 2010/221/UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzającej krajowe środki w zakresie ogra­ niczenia wpływu niektórych chorób zwierząt akwakul­ tury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrek­ tywy Rady 2006/88/WE (2) zezwala się, by niektóre państwa członkowskie stosowały ograniczenia w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia tych zwierząt w celu zapobiegania wpro­ wadzeniu niektórych chorób, w tym wiosennej wiremii karpi (SVC), pod warunkiem że państwa te wykazały, że one lub ich wyznaczone obszary są wolne od danej choroby („obszary wolne od choroby”) lub że ustanowiły program zwalczania w celu uwolnienia się od tej choroby. W załączniku I do decyzji 2010/221/UE znajduje się wykaz obszarów wolnych od choroby, a w załączniku II do wspomnianej decyzji znajduje się wykaz obszarów posiadających zatwierdzone programy zwalczania. W załączniku II do decyzji 2010/221/UE Wielka Brytania wymieniona jest obecnie jako obszar Zjednoczo­ nego Królestwa posiadający zatwierdzony program zwal­ czania SVC. To państwo członkowskie przedstawiło obecnie informacje wykazujące, że program zwalczania został pomyślnie zakończony i że Wielką Brytanię należy

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. (2) Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7.

L 322/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

ZAŁĄCZNIK Załączniki I i II do decyzji 2010/221/UE otrzymują brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I Państwa członkowskie i obszary uznawane za wolne od chorób wymienionych w tabeli i zatwierdzone do podjęcia środków krajowych w celu zapobiegania wprowadzeniu tych chorób zgodnie z art. 43 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE

Państwo członkowskie: Zasięg geograficzny obszaru zgodnie z zatwierdzonymi środkami krajowymi

Choroba

Kod

Wiosenna wiremia karpi (SVC)

Dania Irlandia Węgry Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

DK IE HU FI SE UK IE UK FI SE UK IE FI

Całe terytorium Całe terytorium Całe terytorium Całe terytorium Całe terytorium Całe terytorium Zjednoczonego Królestwa; terytoria Guernsey, Jersey i Wyspy Man Całe terytorium Terytorium Irlandii Północnej; terytoria Jersey i Wyspy Man Części kontynentalne terytorium Części kontynentalne terytorium Terytorium Wyspy Man Całe terytorium Obszary zlewni rzek Tenojoki i Näätämönjoki; obszary zlewni rzek Paatsjoki, Luttojoki i Uutuanjoki uznawane są za strefy buforowe Całe terytorium Zjednoczonego Królestwa; terytoria Guernsey, Jersey i Wyspy Man

Bakteryjna choroba nerek (BKD)

Irlandia Zjednoczone Królestwo

Zakaźna martwica trzustki (IPN)

Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

Zakażenie wywoływane Gyrodactylus salaris (GS)

przez

Irlandia Finlandia

Zjednoczone Królestwo

UK

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/49

ZAŁĄCZNIK II Państwa członkowskie i obszary posiadające programy zwalczania w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt akwakultury i zatwierdzone do podjęcia środków krajowych w celu kontroli tych chorób zgodnie z art. 43 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE

Państwo członkowskie Zasięg geograficzny obszaru zgodnie z zatwierdzonymi środkami krajowymi

Choroba

Kod

Bakteryjna choroba nerek (BKD)

Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

FI SE UK SE

Części kontynentalne terytorium Części kontynentalne terytorium Terytorium Wielkiej Brytanii Części przybrzeżne terytorium”

Zakaźna martwica trzustki (IPN)

Szwecja

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 322 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20108.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (  Dz.U. L 320 z 7.12.2010)

 • Dz. U. L322 - 46 z 20108.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom powodzi, które miały miejsce wiosną 2010 r. na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8482)

 • Dz. U. L322 - 44 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie poddania 4-metylometkatynonu (mefedronu) środkom kontrolnym

 • Dz. U. L322 - 43 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia w Bułgarii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L322 - 42 z 20108.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2015 w Belgii

 • Dz. U. L322 - 38 z 20108.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/90/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pirydabenu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 36 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1150/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 34 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII i XII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 32 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 30 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L322 - 28 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIII, IX oraz X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 26 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1145/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L322 - 24 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1144/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L322 - 22 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1143/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych odnoszących się do niektórych ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne (1)

 • Dz. U. L322 - 20 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1142/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

 • Dz. U. L322 - 9 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1140/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2010/2011 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dz. U. L322 - 6 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1139/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 141. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 4 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 140. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 2 z 20108.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1137/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L322 - 1 z 20108.12.2010

  Powiadomienie o tymczasowym stosowaniu Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.