Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 6

6. Nie później niż dnia 28 grudnia 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług przekształcania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

4) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

się

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/3

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I JAKOŚĆ USŁUGI Usługi sieciowe stron trzecich przyłączane zgodnie z art. 12 dyrektywy 2007/2/WE nie są uwzględniane przy ocenie jakości usług w celu uniknięcia jakiegokolwiek obniżenia jakości ze względu na efekt kaskadowy. Zastosowanie mają następujące kryteria jakości usług związane z wydajnością, przepustowością i dostępnością. 1. WYDAJNOŚĆ Normalne warunki to warunki panujące poza okresami szczytowego obciążenia. Przyjmuje się, że występują one przez 90 % czasu. Czas odpowiedzi potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej na polecenie usługi wyszukiwania wynosi maksy­ malnie 3 sekundy w normalnych warunkach. W przypadku obrazu wielkości 470 kilobajtów (np. 800 × 600 pikseli przy głębi koloru 8 bitów) czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej na polecenie »Uzyskaj mapę« w usłudze przeglądania wynosi maksymalnie 5 sekund w normalnych warunkach. W przypadku operacji »Uzyskaj metadane usługi pobierania« czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej wynosi maksymalnie 10 sekund w normalnych warunkach. W przypadku operacji »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« i operacji »Uzyskaj obiekt przestrzenny« oraz zapytania zawierającego wyłącznie prostokąt ograniczający czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej wynosi maksy­ malnie 30 sekund w normalnych warunkach, a dla usługi pobierania, również w normalnych warunkach, utrzymuje się stałą szybkość odpowiedzi większą niż 0,5 megabajta na sekundę lub większą niż 500 obiektów przestrzennych na sekundę. W przypadku operacji »Opisz zbiór danych przestrzennych« i operacji »Opisz typ obiektu przestrzennego« czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej wynosi maksymalnie 10 sekund w normalnych w warunkach, a dla usługi pobierania, również w normalnych warunkach, utrzymuje się średnią szybkość odpowiedzi większą niż 0,5 megabajta na sekundę lub większą niż 500 opisów obiektów przestrzennych na sekundę. 2. PRZEPUSTOWOŚĆ Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi wyszukiwania zgodnie z jakością usługi w zakresie kryteriów wydajności wynosi 30 na sekundę. Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi przeglądania zgodnie z jakością usługi w zakresie kryteriów wydajności wynosi 20 na sekundę. Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi pobierania zgodnie z jakością usługi w zakresie kryteriów wydajności wynosi 10 na sekundę. Liczbę jednocześnie realizowanych poleceń można ograniczyć do 50. Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi przekształcania zgodnie z jakością usługi w zakresie kryteriów wydajności wynosi 5 na sekundę. 3. DOSTĘPNOŚĆ Prawdopodobieństwo uzyskania dostępu do usługi sieciowej w danym czasie wynosi 99 %.”

L 323/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK IV USŁUGI POBIERANIA CZĘŚĆ A Operacje pobierania 1. SPIS OPERACJI W celu zapewnienia zgodności z art. 11 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2007/2/WE w ramach usługi pobierania dostępne są co najmniej operacje wymienione w tabeli 1 niniejszego załącznika. Tabela 1

Operacja Rola

Uzyskaj metadane usługi pobie­ rania Uzyskaj zbiór danych przestrzen­ nych Opisz zbiór danych przestrzen­ nych Połącz usługę pobierania

Dostarcza wszystkich niezbędnych informacji dotyczących usługi, dostępnych zbiorów danych przestrzennych i opisuje możliwości usługi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 11 z 20108.12.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.