Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1

Strona 1 z 6
8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 976/2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 16,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W rozporządzeniu (WE) nr 976/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 2 akapit drugi dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) »pobieranie przy bezpośrednim dostępie« oznacza usługę pobierania, która zapewnia dostęp do obiektów przestrzennych w zbiorach danych przestrzennych na podstawie zapytania.”; 2) w art. 3 dodaje się lit. c) i d) w brzmieniu: „c) w przypadku usług pobierania – odpowiednie szczególne wymogi i właściwości określone w załącznikach I i IV; d) w przypadku usług przekształcania – odpowiednie szcze­ gólne wymogi i właściwości określone w załącznikach I i V.”; 3) w art. 4 dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:

(3)

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrek­ tywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (2) określono wspólne specy­ fikacje techniczne i minimalne kryteria wydajności w odniesieniu do dwóch rodzajów usług sieciowych – przeglądania i wyszukiwania.

(2)

Usługi sieciowe obejmują również usługi pobierania i usługi przekształcania. Usługi pobierania to usługi, w ramach których użytkownicy otrzymują dostęp do informacji znajdujących się w zbiorach danych prze­ strzennych odnoszących się do tematów danych prze­ strzennych określonych w dyrektywie 2007/2/WE. Zbiory danych przestrzennych udostępniane za pomocą usług pobierania powinny być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1089/2010 (3). Usługi przekształcania to usługi, z których można korzystać, aby uzyskać zgodność zbiorów danych prze­ strzennych ze wspomnianym rozporządzeniem.

Aby zapewnić interoperacyjność infrastruktury informacji przestrzennej utworzonej przez państwa członkowskie, należy określić wspólne specyfikacje techniczne i minimalne kryteria wydajności w odniesieniu do usług pobierania i usług przekształcania.

„3. Nie później niż dnia 28 czerwca 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług pobierania w zakresie początkowej zdolności operacyjnej. 4. Nie później niż dnia 28 grudnia 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług pobierania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(1) Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 9. (3) Zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 323/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

5. Nie później niż dnia 28 czerwca 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług przekształcania w zakresie początkowej zdolności operacyjnej.

5) dodaje się załącznik IV w brzmieniu określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia; 6) dodaje się załącznik V w brzmieniu określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 11 z 20108.12.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.