Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 11

Strona 1 z 54
8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

normy międzynarodowe zostały, w stosownych przypad­ kach, uwzględnione w pojęciach i definicjach elementów tematów danych przestrzennych wymienionych w załącznikach I, II lub III do dyrektywy 2007/2/WE.

(6)

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawia przepisy ogólne doty­ czące tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane do udostępniania, w ramach tej infrastruk­ tury, zbiorów danych, które dotyczą jednego lub kilku załączników do dyrektywy 2007/2/WE, oraz odpowied­ nich usług danych przestrzennych zgodnie z rozwiązaniami technicznymi służącymi interoperacyj­ ności, oraz, gdy jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Przy opracowywaniu rozwiązań technicznych uwzględnia się odpowiednie wymagania użytkowników, uzyskane od zainteresowanych stron za pomocą ankiety dotyczącej wymagań użytkowników oraz analizy przedłożonych materiałów referencyjnych i odpowiednich obszarów unijnej polityki ochrony środowiska, a także innych środków polityki i działań, które mogą mieć wpływ na środowisko. Komisja przeprowadziła analizę wykonalności rozwiązań technicznych oraz ich proporcjonalności pod względem zakładanych kosztów i korzyści na podstawie wyników testów przekazanych przez zainteresowane strony, odpo­ wiedzi państw członkowskich przekazanych przez krajowe punkty kontaktowe na wniosek o udzielenie informacji na temat kwestii dotyczących kosztów i korzyści, a także badań przeprowadzonych przez państwa członkowskie na temat kosztów i korzyści infra­ struktur danych przestrzennych na poziomie regio­ nalnym. Przedstawicielom państw członkowskich, jak również innym osobom fizycznym lub prawnym zaintereso­ wanym danymi przestrzennymi, w tym użytkownikom, producentom, podmiotom świadczącym usługi o wartości dodanej i wszelkim organom koordynującym, zapewniono możliwość uczestniczenia w opracowaniu rozwiązań technicznych poprzez zaproponowanych ekspertów oraz w ocenie projektowanych przepisów wykonawczych poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami i badanie testowe. Aby osiągnąć interoperacyjność i odnieść korzyści ze starań społeczności użytkowników i producentów,

Aby zapewnić interoperacyjność i harmonizację między tematami danych przestrzennych, państwa członkowskie powinny spełnić wymagania dotyczące wspólnych typów danych, identyfikacji obiektów przestrzennych, metada­ nych służących interoperacyjności, ogólnego modelu sieci oraz innych pojęć i zasad mających zastosowanie do wszystkich tematów danych przestrzennych. Aby zapewnić interoperacyjność i harmonizację w ramach poszczególnych tematów danych przestrzen­ nych, państwa członkowskie powinny stosować klasyfi­ kacje i definicje obiektów przestrzennych, ich kluczowe atrybuty i role asocjacji, typy danych, dziedziny wartości i szczególne zasady mające zastosowanie do konkretnego tematu danych przestrzennych. Ponieważ niniejsze rozporządzenie nie zawiera wartości list kodowych niezbędnych do jego wykonania, powinno ono być stosowane dopiero po przyjęciu tych wartości w postaci odpowiedniego aktu prawnego. Należy zatem odłożyć w czasie stosowanie niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 1 z 20108.12.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.