Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1151/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego przekazywania danych (1)

Data ogłoszenia:2010-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 1

Strona 1 z 9
9.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1151/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego przekazywania danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa strukturę i ustalenia dotyczące raportów jakości przedstawianych przez państwa członkowskie w odniesieniu do jakości przekazywanych Komisji (Eurostatowi) danych ze spisów powszechnych ludności i mieszkań za rok referencyjny 2011 przeprowadzonych w tych państwach oraz format techniczny przekazywania danych w celu spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) nr 763/2008. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje i specyfikacje techniczne określone w rozporządzeniu (WE) nr 763/2008 oraz w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 1201/2009 (2) i (UE) nr 519/2010 (3). Zastosowanie mają również następujące definicje: (1) „jednostka statystyczna” oznacza podstawową jednostkę obserwacji, a mianowicie osobę fizyczną, gospodarstwo domowe, rodzinę, pomieszczenie mieszkalne lub miesz­ kanie konwencjonalne; (2) „spisywanie indywidualne” oznacza, że informacje na temat każdej jednostki statystycznej uzyskuje się w taki sposób, aby cechy dotyczące tych jednostek mogły być zapisywane odrębnie i mogły być krzyżowane z innymi cechami; (3) „równoczesność” oznacza, że informacje uzyskane w spisie powszechnym odnoszą się to tego samego okresu (dzień referencyjny);

(2) Dz.U. L 329 z 15.12.2009, s. 29. (3) Dz.U. L 151 z 17.6.2010, s. 1.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 763/2008 ustanawia wspólne zasady dotyczące dostarczania co dziesięć lat wyczerpu­ jących danych na temat ludności i mieszkań.

(2)

W celu przeprowadzenia oceny jakości danych przekazy­ wanych Komisji (Eurostatowi) przez państwa członkow­ skie konieczne jest określenie ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury.

(3)

W celu zapewnienia właściwego przekazywania danych i metadanych format techniczny powinien być jedna­ kowy dla wszystkich państw członkowskich. Konieczne jest zatem przyjęcie odpowiedniego formatu technicz­ nego, który ma być stosowany do przekazywania danych.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14.

L 324/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2010

(4) „powszechność na określonym terytorium” oznacza, że przekazywane dane dotyczą wszystkich jednostek staty­ stycznych w obrębie ściśle określonego terytorium; jeżeli jednostkami statystycznymi są osoby „powszechność na określonym terytorium” oznacza, że przekazywane dane oparte są na informacjach dotyczących wszystkich osób posiadających miejsce zamieszkania na określonym teryto­ rium (ludność ogółem); (5) „dostępność danych dotyczących małych obszarów” oznacza dostępność danych dotyczących małych obszarów geograficznych oraz małych grup jednostek statystycznych; (6) „ustalona okresowość” oznacza zdolność do regularnego przeprowadzania spisów powszechnych na początku każdej dekady, z uwzględnieniem ciągłości rejestrów; (7) „populacja docelowa” oznacza zbiór wszystkich jednostek statystycznych na określonym obszarze geograficznym w dniu referencyjnym, które kwalifikują się do przekazy­ wania informacji dotyczących co najmniej jednego szcze­ gółowego tematu; populacja docelowa obejmuje każdą ważną jednostkę statystyczną dokładnie jeden raz; (8) „szacunkowa populacja docelowa” oznacza dostępną populację jak najbardziej zbliżoną do populacji docelowej; szacunkowa populacja docelowa składa się z populacji objętej spisem powszechnym powiększonej o niedoszacowanie i pomniejszonej o przeszacowanie; (9) „populacja objęta spisem powszechnym” oznacza zbiór jednostek statystycznych, który jest faktycznie reprezento­ wany w wynikach spisu dotyczących co najmniej jednego szczegółowego tematu w odniesieniu do określonej popu­ lacji docelowej; zapisy danych dotyczących populacji objętej spisem powszechnym są zapisami danych w źródle danych dla określonej populacji docelowej, z uwzględnieniem wszystkich zapisów imputowanych oraz z wyłączeniem wszystkich usuniętych zapisów; jeżeli zgodnie z zasadą metodyczną źródło danych obejmuje zapisy danych dotyczące jedynie próby jednostek staty­ stycznych w jej szacunkowej populacji docelowej, to popu­ lacja objęta spisem powszechnym obejmuje, poza jednost­ kami statystycznymi w próbie, uzupełniający zbiór jedno­ stek statystycznych; (10) „uzupełniający zbiór jednostek statystycznych” oznacza zbiór tych jednostek statystycznych, które należą do szacunkowej populacji docelowej, ale w odniesieniu do których źródło danych nie zawiera żadnych zapisów w wyniku zastosowanej metody doboru próby; (11) „ocena zakresu” oznacza badanie różnicy między okre­ śloną populacją docelową a populacją objętą spisem powszechnym; (12) „spis kontrolny” oznacza badanie przeprowadzone wkrótce po spisie do celów oceny zakresu i zawartości;

(13) „niedoszacowanie” oznacza zbiór wszystkich jednostek statystycznych, które należą do określonej populacji doce­ lowej, ale nie zostały włączone od odpowiadającej jej populacji objętej spisem powszechnym; (14) „przeszacowanie” oznacza zbiór wszystkich jednostek statystycznych, które włączono do populacji objętej spisem powszechnym w celu przygotowania sprawozdania na temat określonej populacji docelowej, a które nie należą do populacji docelowej; (15) „imputacja jednostkowa” oznacza przypisanie hipotetycz­ nego, ale prawdopodobnego zapisu danych do dokładnie jednego obszaru geograficznego na najbardziej szczegó­ łowym poziomie geograficznym, dla jakiego przygotowy­ wane są dane ze spisu powszechnego, jak również impu­ towanie takiego zapisu danych w źródle danych; (16) „usuwanie zapisu” oznacza czynność usunięcia lub pomi­ nięcia zapisu danych, który znajduje się w źródle danych wykorzystywanym do przekazania informacji o określonej populacji docelowej, ale który nie przekazuje żadnych istotnych informacji na temat którejkolwiek jednostki statystycznej w ramach populacji docelowej; (17) „imputacja pozycyjna” oznacza wprowadzenie hipote­ tycznej, ale prawdopodobnej informacji do zapisu danych, jeżeli zapis danych już istnieje w źródle danych, ale nie zawiera takiej informacji; (18) „źródło danych” oznacza zbiór zapisów danych odnośnie do jednostek statystycznych lub zdarzeń związanych z jednostkami statystycznymi, które stanowią podstawę do opracowania danych ze spisu powszechnego dotyczą­ cych co najmniej jednego szczegółowego tematu w odniesieniu do określonej populacji docelowej; (19) „dane z rejestru” oznaczają dane znajdujące się w rejestrze lub pochodzące z rejestru; (20) „dane z kwestionariusza” oznaczają dane uzyskane pierwo­ tnie od respondentów za pomocą kwestionariusza w kontekście gromadzenia danych statystycznych, które odnoszą się do określonego okresu; (21) „rejestr” oznacza repozytorium, w którym przechowuje się informacje na temat jednostek statystycznych i które jest bezpośrednio aktualizowane podczas zdarzeń mających wpływ na jednostki statystyczne; (22) „łączenie zapisów” oznacza proces łączenia informacji z różnych źródeł danych poprzez porównywanie zapisów odnośnie do poszczególnych jednostek statystycznych i łączenie informacji na temat każdej jednostki staty­ stycznej, jeżeli zapisy odnoszą się do tej samej jednostki;

9.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 52 z 20109.12.2010

  Wersja ujednolicona Regulaminu Wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął wersję ujednoliconą regulaminu wewnętrznego w dniu 14 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L324 - 49 z 20109.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w zakresie bezpieczeństwa żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8620)

 • Dz. U. L324 - 48 z 20109.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

 • Dz. U. L324 - 47 z 20109.12.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

 • Dz. U. L324 - 45 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1156/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 42 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1155/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L324 - 40 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1154/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L324 - 39 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1153/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 175/2010 poprzez przedłużenie okresu stosowania środków mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg pacyficznych (Crassostrea gigas) (1)

 • Dz. U. L324 - 13 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1152/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.