Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

Data ogłoszenia:2010-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 48

L 324/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2010

DECYZJA RADY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona (2010/763/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Umowa powinna zostać zawarta,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się Umowę o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona (2).

Artykuł 2 Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane do dokonania w imieniu Unii powiadomienia, o którym mowa w art. 18 umowy, w celu wyrażenia zgody Unii na związanie się umową (3).

Na podstawie decyzji Rady z dnia 22 września 2009 r. upoważniającej Komisję do rozpoczęcia negocjacji w imieniu Wspólnoty w celu zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Wyspami Salo­ mona Wspólnota wynegocjowała z Wyspami Salomona umowę o partnerstwie w sprawie połowów, przyznającą statkom UE uprawnienia do połowów na wodach obję­ tych zwierzchnictwem lub jurysdykcją Wysp Salomona w zakresie rybołówstwa. W wyniku negocjacji w dniu 26 września 2009 r. para­ fowano nową umowę o partnerstwie w sprawie połowów. W drodze decyzji Rady 2010/397/UE (1) Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Euro­ pejską a Wyspami Salomona została podpisana i jest tymczasowo stosowana od dnia 9 października 2009 r.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2010 r.

(3)

W imieniu Rady

J. MILQUET

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 190 z 22.7.2010, s. 1.

(2) Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 190 z 22.7.2010, s. 3 wraz z decyzją w sprawie podpisania. (3) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 52 z 20109.12.2010

  Wersja ujednolicona Regulaminu Wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął wersję ujednoliconą regulaminu wewnętrznego w dniu 14 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L324 - 49 z 20109.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w zakresie bezpieczeństwa żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8620)

 • Dz. U. L324 - 47 z 20109.12.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

 • Dz. U. L324 - 45 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1156/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 42 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1155/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L324 - 40 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1154/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L324 - 39 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1153/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 175/2010 poprzez przedłużenie okresu stosowania środków mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg pacyficznych (Crassostrea gigas) (1)

 • Dz. U. L324 - 13 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1152/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L324 - 1 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1151/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego przekazywania danych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.