Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w zakresie bezpieczeństwa żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8620)

Data ogłoszenia:2010-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 49

9.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 grudnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w zakresie bezpieczeństwa żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8620) (2010/764/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (1) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), w szczególności jego art. 75, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej­ (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), skich (2) w szczególności jego art. 90, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3), w szczególności jego art. 66 ust. 1 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na 2010 r. przewidziano przeprowadzenie analiz, które mają ocenić możliwe skutki różnych wariantów zmiany aktualnego prawodawstwa europejskiego w zakresie opłat na pokrycie kosztów kontroli oraz monitorowania pozostałości leków weterynaryjnych w żywności pocho­ dzenia zwierzęcego. Na mocy art. 66 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Komisja jest uprawniona do finansowania środków niezbędnych do zapewnienia stosowania rozporządzenia (WE) nr 882/2004, w tym prowadzenia analiz. Należy przydzielić odpowiednie zasoby finansowe na przeprowadzenie analiz związanych z ewentualną zmianą aktualnych przepisów dotyczących monitoro­ wania pozostałości i opłat na pokrycie kosztów kontroli. Niniejsza decyzja w sprawie finansowania może również obejmować płatność odsetek za zwłokę w płatnościach na podstawie art. 83 rozporządzenia finansowego i art. 106 ust. 5 przepisów wykonawczych. Do celów stosowania niniejszej decyzji należy zdefi­ niować termin „istotna zmiana” w rozumieniu art. 90 ust. 4 przepisów wykonawczych,

(4)

(5)

(6)

(7)

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 ust. 1 przepisów wykonawczych zaciąganie zobowiązań z budżetu Unii powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania, ustalającą zasadnicze elementy działania obejmującego wydatki oraz przyjętą przez instytucję lub organy, którym instytucja ta przekazała uprawnienia. W sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 (4) przedstawiono różne działania przewi­ dziane w celu zmiany tego rozporządzenia, w szczególności te związane ze zmianą dyrektywy Rady 96/23/WE (5) w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwie­ rząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego i w sprawie przeglądu zasad finansowania kontroli urzędo­ wych (opłaty na pokrycie kosztów kontroli – art. 26–29 rozporządzenia (WE) nr 882/2004).

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. COM(2009) 334 wersja ostateczna. Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się przeprowadzenie analiz mających stanowić podstawę do zmiany aktualnych zasad w zakresie monitorowania pozostałości i opłat na pokrycie kosztów kontroli. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso­ wania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego. Artykuł 2 Maksymalny wkład zatwierdzony niniejszą decyzją na realizację badań w zakresie opłat na pokrycie kosztów kontroli ustala się na poziomie 70 000 EUR, a w zakresie monitorowania pozos­ tałości – na poziomie 30 000 EUR; wkład ten zostanie sfinan­ sowany z następującej pozycji w budżecie ogólnym Unii Euro­ pejskiej na 2010 r.: — pozycja budżetowa nr 17 04 07 01. Środki te mogą również obejmować odsetki za zwłokę w płatnościach.

(2)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 324/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2010

Artykuł 3 Zmiany środków przydzielonych na konkretne działania, które łącznie nie przekraczają 20 % maksymal­ nego wkładu zatwierdzonego niniejszą decyzją, nie są uważane za istotne, o ile nie wpływają w istotnym stopniu na charakter i cele programu prac. Intendent (urzędnik zatwierdzający) może przyjąć takie zmiany zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami i proporcjonalności. Artykuł 4 Niniejsza decyzja adresowana jest do delegowanych intendentów.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

9.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/51

ZAŁĄCZNIK Opłaty na pokrycie kosztów kontroli i monitorowanie pozostałości: w kontekście trwającego przeglądu potrzebne są szczegółowe informacje i analizy dotyczące możliwych skutków różnych wariantów zmian wskazanych przez Komisję. Do celów tej części procedury zatrudniony zostanie konsultant zewnętrzny, którego zadaniem będzie zgromadzenie niezbędnych danych i informacji. Wyników tej pracy należy się spodziewać do drugiego kwartału 2011 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 324 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 52 z 20109.12.2010

  Wersja ujednolicona Regulaminu Wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął wersję ujednoliconą regulaminu wewnętrznego w dniu 14 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L324 - 48 z 20109.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

 • Dz. U. L324 - 47 z 20109.12.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

 • Dz. U. L324 - 45 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1156/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 42 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1155/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L324 - 40 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1154/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L324 - 39 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1153/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 175/2010 poprzez przedłużenie okresu stosowania środków mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg pacyficznych (Crassostrea gigas) (1)

 • Dz. U. L324 - 13 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1152/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L324 - 1 z 20109.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1151/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego przekazywania danych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.