Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 325 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1090/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. dotyczące zmiany dyrektywy 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1)

Data ogłoszenia:2010-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 325 POZ 1

Strona 1 z 3
9.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1090/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. dotyczące zmiany dyrektywy 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dyrektywy 95/64/WE na inne informacje wymienione w art. 10 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy dopiero po zdobyciu większego doświadczenia przy gromadzeniu obecnych zmiennych i po ugruntowaniu się obecnego systemu. W odniesieniu do zbierania informacji o towarach należy wziąć pod uwagę możliwe zmiany klasyfikacji NST/R (Standardowa Klasyfikacja Towarów do celów Statystyk Transportu/Zmieniona, 1967).

(3)

Zgodnie z akapitem drugim załącznika VIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE (2) o warunkach pozyskiwania danych dla zestawu danych B1 (dane dotyczące „transportu morskiego w głównych portach europejskich według portów, rodzaju ładunków, towarów i relacji przewozowej”) ma zdecydować Rada na wniosek Komisji, uwzględniając wyniki badania pilotażo­ wego, przeprowadzonego w ciągu trzyletniego okresu przejściowego zgodnie z art. 10 dyrektywy Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie spra­ wozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (3). Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego na temat doświadczeń zdoby­ tych podczas działań wykonanych na podstawie dyrek­ tywy Rady 95/64/WE (zwanym dalej „sprawozdaniem Komisji”) zbieranie szczegółowych informacji dla ładunków masowych i półmasowych wydaje się wyko­ nalne, a jego koszty rozsądne. Największą trudność spra­ wiało jednak zestawienie takich danych dla kontenerów oraz dla ruchu ładunków ro-ro. Za słuszne uznano rozważenie możliwości rozszerzenia zakresu stosowania

Funkcjonowanie obecnego systemu jest dobrze ugrunto­ wane, włącznie z wykonaniem zmian wprowadzonych decyzją Komisji 2005/366/WE z dnia 4 marca 2005 r. wdrażającą postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadza­ jącą zmiany do jej załączników (4) oraz geograficznym rozszerzeniem systemu w związku z rozszerzeniami Unii w latach 2004 i 2007. Znaczna liczba państw członkowskich przesyłających dane do Komisji (Eurostatu) w ramach dyrektywy 95/64/WE regularnie przedstawia Komisji (Eurostatowi) zestaw danych B1 na zasadzie dobrowolności zgodnie z klasyfikacją NST/R. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów trans­ portowanych pewnymi środkami transportu (5) wprowa­ dziło NST 2007 (Standardową Klasyfikację Towarów do celów Statystyk Transportu, 2007) jako jedyną klasyfi­ kację w odniesieniu do towarów transportowanych trans­ portem morskim, drogowym, kolejowym i wodami śród­ lądowymi. Klasyfikację tę stosuje się od roku referencyj­ nego 2008, obejmującego dane za rok 2008. Główne problemy z zestawianiem danych ze względu na rodzaj towarów zgodnie z klasyfikacją NST/R, jak wspomniano w sprawozdaniu Komisji, zostały rozwiązane poprzez wprowadzenie NST 2007. Dlatego też w większości przypadków zbieranie danych dla zestawu danych B1 nie nałoży na respondentów żadnych dodatkowych obciążeń.

(4)

(5)

(2)

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 19 października 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r. (2) Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 29. (3) Dz.U. L 320 z 30.12.1995, s. 25. Dyrektywa 95/64/WE została uchylona dyrektywą 2009/42/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 325 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L325 - 4 z 20109.12.2010

    Decyzja Rady Europejskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany wobec Unii Europejskiej statusu wyspy Saint-Barthélemy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.