Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (1)

Data ogłoszenia:2010-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 11

Strona 1 z 11
10.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeń­ stwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeń­ stwa kolei) (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, uwzględniając zalecenie ERA/REC/SAF/09-2009 Europejskiej Agencji Kolejowej, przekazane Komisji dnia 18 września 2009 r., w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zapewnić, w drodze odpowiednich ustaleń umownych, takich jak umowa typu General Contract of Use (GCU), aby każdemu pojazdowi przypisano podmiot odpowia­ dający za jego utrzymanie zgodnie z art. 14a dyrektywy 2004/49/WE. Umowa między stronami powinna okre­ ślać zasady wymiany między oboma przedsiębiorstwami informacji niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznej eksploatacji pojazdów.

(4)

Dyrektywa 2004/49/WE ustanawia ramy dla zapewnienia równych warunków wszystkim przedsiębiorstwom kole­ jowym, poprzez stosowanie w całej Unii takich samych wymogów dotyczących wydawania certyfikatów bezpie­ czeństwa. Celem wspólnej metody oceny bezpieczeństwa jest zapewnienie krajowym organom bezpieczeństwa ram harmonizacji kryteriów decyzyjnych w całej Unii, zgodnie z art. 17 ust. 4 dyrektywy 2004/49/WE. Konieczne jest ustanowienie metody umożliwiającej krajowym organom bezpieczeństwa ocenę adekwatności procesów opracowanych przez przedsiębiorstwa kole­ jowe w celu spełnienia zharmonizowanych wymogów koniecznych do uzyskania części A certyfikatów bezpie­ czeństwa wydawanych zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) i części B certyfikatów bezpieczeństwa wydawanych zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE. Należy zdefiniować kryteria, w oparciu o które krajowe organy bezpieczeństwa mają dokonywać oceny, oraz procedury, które powinny być przestrzegane. W odniesieniu do zgodności z wymogiem w zakresie bezpieczeństwa, stanowiącym że odpowiedzialność za utrzymanie pojazdu kolejowego powinna być jasno zdefiniowana, przedsiębiorstwo kolejowe niebędące podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie wszystkich pojazdów używanych w swojej działalności powinno

W związku z oceną zgodności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa produktów dostarczanych lub usług świadczonych przez wykonawców bądź dostawców przedsiębiorstw kolejowych, takich jak usługi świadczone przez jednostki szkoleniowe uznane zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania upraw­ nień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (2), za ważne dokumenty można uznać zezwolenia lub certyfikaty wydane zgodnie z właściwymi przepisami Unii wyko­ nawcom lub dostawcom. Za ważne dokumenty można uznać także certyfikaty podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie zgodnie z art. 14a dyrektywy 2004/49/WE. Do czasu wejścia w życie europejskiego systemu certyfi­ kacji, w związku z oceną zgodności z odpowiednimi wymogami w zakresie bezpieczeństwa za ważne doku­ menty można uznać certyfikaty wydane na podstawie protokołu ustaleń ustanawiającego podstawowe zasady wspólnego systemu certyfikacji podmiotów odpowie­ dzialnych za utrzymanie wagonów towarowych (3), podpisanego dnia 14 maja 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 74 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1168/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 72 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1167/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Modena (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 70 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Agnello di Sardegna (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 68 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1165/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salzwedeler Baumkuchen (ChOG)]

 • Dz. U. L326 - 66 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1164/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 64 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1163/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau du Périgord (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 61 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 59 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 33 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L326 - 25 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2011 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L326 - 3 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (1)

 • Dz. U. L326 - 1 z 201010.12.2010

  Dyrektywa Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.