Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2011 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Data ogłoszenia:2010-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 25

Strona 1 z 4
10.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1159/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2011 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

KOMISJA EUROPEJSKA (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W celu zapewnienia pewnego stopnia ciągłości wymiany handlowej i efektywnego zarządzania kontyngentami podmioty gospodarcze powinny posiadać możliwość złożenia pierwszego wniosku o zezwolenie na przywóz na 2011 r. w ilości równej tej, która została przez nie przywieziona w 2010 r. W celu optymalnego wykorzystania ilości, podmiot gospodarczy, który wykorzystał przynajmniej połowę kwoty, na którą wcześniej uzyskał zezwolenie, powinien posiadać możliwość złożenia wniosku w odniesieniu do pozostałych kwot pod warunkiem, że ilości te są dostępne w ramach kontyngentów. Aby zapewnić sprawne zarządzanie, okres ważności zezwoleń na przywóz powinien wynosić dziewięć miesięcy od daty wystawienia, jednak nie dłużej niż do końca roku. Państwa członkowskie powinny wydawać zezwolenia dopiero po powiadomieniu przez Komisję, że ilości są dostępne i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy jest w stanie udowodnić zawarcie umowy i może zaświadczyć, w przypadku braku szcze­ gółowych przepisów stanowiących inaczej, że nie przy­ znano mu dotychczas wspólnotowego zezwolenia na przywóz na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danych kategorii i krajów. Właściwe organy krajowe powinny jednak być upoważnione do przedłużenia, na wniosek importerów, o trzy miesiące i najpóźniej do dnia 31 marca 2012 r. okresu ważności zezwoleń, na podstawie których, do dnia złożenia wniosku, dokonano przywozu przynajmniej połowy przyznanych ilości. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przy­ wozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 6 oraz art. 21 ust. 2,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia ograniczenia ilościowe na przywóz niektórych wyrobów włókienni­ czych pochodzących z niektórych krajów trzecich, które mają być przydzielone według kolejności zgłoszeń.

(2)

Na mocy tego rozporządzenia dopuszczalne jest zastoso­ wanie, w określonych okolicznościach, innych metod przydziału i podziału kontyngentów na transze lub zare­ zerwowanie części konkretnych limitów ilościowych wyłącznie dla wniosków popartych dowodami wcześniej­ szej realizacji przywozu.

(3)

Reguły zarządzania kontyngentami ustanowionymi na rok 2011 należy przyjąć przed rozpoczęciem roku kontyngentowego tak, aby nie doszło do nadmiernych zakłóceń ciągłości przepływów handlowych.

(9)

(4)

Środki przyjęte w latach poprzednich, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1258/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiającym reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 (2), okazały się zadowalające. Z tego względu uznano za właściwe ustanowienie podobnych reguł na rok 2011.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie reguł zarzą­ dzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 517/94 na rok 2011. Artykuł 2 Kontyngenty, o których mowa w art. 1, są przydzielane w porządku chronologicznym, w jakim Komisja otrzymała od państw członkowskich zawiadomienia o wnioskach indywidual­ nych pochodzących od podmiotów gospodarczych dotyczących ilości nieprzekraczających maksymalnych ilości przydziału dla każdego podmiotu gospodarczego, określonych w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 74 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1168/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 72 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1167/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Modena (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 70 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Agnello di Sardegna (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 68 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1165/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salzwedeler Baumkuchen (ChOG)]

 • Dz. U. L326 - 66 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1164/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 64 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1163/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau du Périgord (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 61 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 59 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 33 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L326 - 11 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (1)

 • Dz. U. L326 - 3 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (1)

 • Dz. U. L326 - 1 z 201010.12.2010

  Dyrektywa Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.