Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (1)

Data ogłoszenia:2010-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 3

Strona 1 z 4
10.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/3

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1157/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. f), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w części przekrojowej EU-SILC. Należy ustalić wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych, który będzie włączony do modułu dotyczącego warunków mieszka­ niowych w 2012 r. Powinien on również zawierać kody i definicje zmiennych.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego.

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 ustanowiło wspólne ramy dla systematycznego tworzenia europejskich staty­ styk w zakresie dochodów i warunków życia zawierają­ cych porównywalne i aktualne dane przekrojowe oraz dane dotyczące zmian w czasie w zakresie poziomu i zróżnicowania dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na poziomie krajowym i na poziomie Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 niezbędne jest wprowadzenie środków wykonawczych w odniesieniu do wykazu obowiązko­ wych dodatkowych obszarów tematycznych i zmiennych, który ma być corocznie uwzględniany

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych, wraz z kodami i definicjami zmiennych dla modułu 2012 dotyczą­ cego warunków mieszkaniowych, który zostanie uwzględniony w części przekrojowej europejskich statystyk w zakresie dochodów i warunków życia (EU–SILC), jest zgodny z treścią załącznika. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20. dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1.

L 326/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2010

ZAŁĄCZNIK Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące jednostki, sposoby zbierania danych, okresy odniesienia i definicje: 1. Jednostka Zmienne obowiązkowe odnoszą się do dwóch rodzajów jednostek: Gospodarstw domowych: wszystkie zmienne z wyjątkiem odnoszących się do „zmiany mieszkania”. Poszczególnych osób: zmienne odnoszące się do „zmiany mieszkania”. 2. Sposób zbierania danych W przypadku zmiennych dotyczących całego gospodarstwa domowego (sekcja 1 w poniższym wykazie) dane groma­ dzone są za pomocą osobistego wywiadu z respondentem z gospodarstwa domowego. W przypadku zmiennych dotyczących poszczególnych osób (sekcja 2 w poniższym wykazie) dane gromadzone są za pomocą osobistego wywiadu z wszystkimi aktualnymi członkami gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat bądź, w stosownych przypadkach, z wybranym respondentem z gospodarstwa domowego. W związku z naturą zbieranych informacji dopuszcza się jedynie wywiady bezpośrednie (wyjątkowo zezwala się na wywiady zastępcze w przypadku tymczasowej nieobecności danej osoby lub niemożności udzielenia przez nią wywiadu) lub wyciągi informacji z rejestrów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 74 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1168/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 72 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1167/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Modena (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 70 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Agnello di Sardegna (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 68 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1165/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salzwedeler Baumkuchen (ChOG)]

 • Dz. U. L326 - 66 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1164/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 64 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1163/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau du Périgord (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 61 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 59 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 33 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L326 - 25 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2011 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L326 - 11 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (1)

 • Dz. U. L326 - 1 z 201010.12.2010

  Dyrektywa Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.