Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2010-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 33

Strona 1 z 13
10.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/33

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1160/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

Wspólne reguły przywozu niektórych wyrobów włókien­ niczych z państw trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), które dotyczą również niektó­ rych kodów wymienionych w załączniku I do rozporzą­ dzenia (EWG) nr 3030/93. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3030/93.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1. (2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

L 326/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik I otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ARTYKULE 1 (1) 1. Bez uszczerbku dla reguł interpretacji nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeśli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis. 2. W przypadku gdy materiały, z których wytworzono wyroby objęte kategoriami od 1 do 114 pochodzące z Chin nie są konkretnie wymienione, uznaje się, że wyroby te wytworzone są wyłącznie z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych. 3. Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii. 4. Wyrażenie »odzież niemowlęca« oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

Kategoria (1) Opis: Kod CN 2010 (2) Tabela równoważności sztuk/kg (3) g/sztukę (4)

GRUPA I A 1 Przędza bawełniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej 5204 11 00 5205 21 00 5205 32 00 5205 46 00 5206 21 00 5206 34 00 2 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

Tkaniny bawełniane, inne niż gaza, tkaniny pętelkowe (frotté), taśmy tkane, tkaniny włosowe, tkaniny szeni­ lowe, tiul oraz inne tkaniny sieciowe 5208 11 10 5208 21 10 5208 31 00 5208 42 00 5209 12 00 5209 41 00 5210 19 00 5210 51 00 5211 39 00 5211 59 00 5212 14 90 5212 23 90 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00 5208 19 00 5208 29 00 5208 41 00 5209 11 00 5209 39 00 5210 11 00 5210 49 00 5211 32 00 5211 52 00 5212 14 10 5212 23 10

2 a)

Z czego: inne niż niebielone lub bielone 5208 31 00 5208 32 16 5208 42 00 5208 43 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 59 00 5210 31 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 51 00 5211 52 00 5212 15 90 5212 23 10 ex 6308 00 00 5208 32 19 5208 49 00 5209 41 00 5210 32 00 5211 39 00 5211 59 00 5212 23 90 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00

(1) UWAGA: Załącznik obejmuje tylko kategorie od 1 do 114, z wyjątkiem Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanu i Serbii, dla których uwzględnione są kategorie od 1 do 161.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 74 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1168/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 72 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1167/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Modena (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 70 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Agnello di Sardegna (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 68 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1165/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salzwedeler Baumkuchen (ChOG)]

 • Dz. U. L326 - 66 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1164/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 64 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1163/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau du Périgord (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 61 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 59 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 25 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2011 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L326 - 11 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (1)

 • Dz. U. L326 - 3 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (1)

 • Dz. U. L326 - 1 z 201010.12.2010

  Dyrektywa Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.