Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (1)

Data ogłoszenia:2010-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 1

Strona 1 z 15
11.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/1

I

(Akty ustawodawcze)

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50 i art. 114, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

wanie, zwiększyć jej skuteczność oraz poprawić między­ narodową konkurencyjność Unii, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Na podstawie wniosków ze sprawozdania grupy wyso­ kiego szczebla ds. nadzoru finansowego w UE („sprawoz­ danie de Larosière’a”) Komisja w dniu 23 września 2009 r. przedstawiła konkretne wnioski legislacyjne w celu ustanowienia Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, obejmującego sieć krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi Euro­ pejskimi Urzędami Nadzoru. Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościo­ wych ma zostać zastąpiony przez jeden z tych organów, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Przez wzgląd na pewność prawa i jego skuteczność należy wyjaśnić sposób liczenia ograniczeń maksymalnej wielkości oferty zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE. Całkowita wartość niektórych ofert określonych w tej dyrektywie powinna być obliczana w ten sam sposób w całej Unii. Do celów plasowania papierów wartościowych na rynku niepublicznym należy uprawnić firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe do traktowania jako inwestorów kwalifikowanych osób fizycznych lub podmiotów, które są opisane w załączniku II część I pkt 1)–4) dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (5), oraz innych osób fizycznych lub podmiotów, które są traktowane jako klienci branżowi lub które zostały uznane za uprawnionych kontrahentów zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE. Firmy inwestycyjne uprawnione do dalszego uznawania obecnych klientów branżowych za takowych zgodnie z art. 71 ust. 6 dyrek­ tywy 2004/39/WE powinny być uprawnione do trakto­ wania tych klientów jako inwestorów kwalifikowanych

Na posiedzeniu w dniach 8–9 marca 2007 r. Rada Euro­ pejska uzgodniła, że obciążenia administracyjne przedsię­ biorstw powinny zostać zmniejszone o 25 % do roku 2012 celem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Unii. Niektóre z obowiązków przewidzianych w dyrektywie 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) zostały uznane przez Komisję za nadmiernie uciążliwe. Obowiązki te należy poddać przeglądowi, aby zmniejszyć do niezbędnego minimum obciążenia spoczywające na przedsiębiorstwach w Unii, nie naruszając przy tym ochrony inwestorów i należytego funkcjonowania rynków papierów wartościowych w Unii. Dyrektywa 2003/71/WE wymaga, aby Komisja dokonała oceny jej stosowania po upływie pięciu lat od daty jej wejścia w życie oraz przedstawiła, w odpowiednim przy­ padku, wnioski dotyczące jej rewizji. Ocena dyrektywy 2003/71/WE uwidoczniła, że niektóre jej elementy należy zmienić, aby uprościć i udoskonalić jej stoso­

(6)

(2)

(3)

(7)

(4)

(1) Opinia z dnia 18 lutego 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 19 z 26.1.2010, s. 1. (3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 11 października 2010 r. (4) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 71 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy państwa C 39/03 (ex NN 119/02), której Grecja udzieliła przewoźnikom lotniczym w związku ze stratami poniesionymi przez nich w dniach od 11 do 14 września 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1580) (1)

 • Dz. U. L327 - 51 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję C(2007) 2286 w sprawie przyjęcia zasad ERBN dotyczących składania wniosków oraz odpowiednich procedur oceny, selekcji i przyznawania dotacji w odniesieniu do działań pośrednich w ramach programu szczegółowego „Pomysły” siódmego programu ramowego (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L327 - 49 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/766/WPZiB z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L327 - 44 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/765/WPZiB z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie działań UE na rzecz zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (BSiL) prowadzonego drogą powietrzną

 • Dz. U. L327 - 40 z 201011.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/91/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metosulamu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L327 - 38 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1176/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L327 - 36 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1175/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach drugich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L327 - 34 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 32 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1173/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 30 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1172/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszaru VIa, w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszaru Vb na wschód od 12° 00′ W przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 28 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1171/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Melón de La Mancha (ChOG)]

 • Dz. U. L327 - 26 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1170/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pancetta Piacentina (ChNP)]

 • Dz. U. L327 - 13 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.