Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (1)

Data ogłoszenia:2010-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 13

Strona 1 z 9
11.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/13

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeń­ stwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeń­ stwa kolei) (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, uwzględniając zalecenie ERA/REC/SAF/09-2009 Europejskiej Agencji Kolejowej, przekazane Komisji dnia 18 września 2009 r., w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Krajowe organy bezpieczeństwa oceniają zdolność zarządcy infrastruktury do spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych do prowadzenia działalności w ogóle oraz w określonej sieci, w odniesieniu do której zarządca ubiega się o autoryzację, dokonując oceny jego systemu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie ogólnym. Każdy krajowy organ bezpieczeństwa musi wprowadzić mechanizm weryfikacji, czy wyniki wskazane we wniosku o wydanie autoryzacji w zakresie bezpieczeń­ stwa są osiągane podczas eksploatacji po wydaniu auto­ ryzacji, a także czy stale spełniane są wszystkie niezbędne wymogi, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f) oraz art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE. W związku z tym niezbędne jest opracowanie systemu nadzoru po wydaniu autory­ zacji, opartego na kluczowych, fundamentalnych zasa­ dach w celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia krajowych organów bezpieczeństwa w każdym państwie członkowskim. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 dyrektywy 2004/49/WE,

(4)

Celem ustanawianej poniżej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa jest zapewnienie krajowym organom bezpieczeństwa ram harmonizacji kryteriów decyzyjnych w całej Unii, zgodnie z art. 17 ust. 4 dyrektywy 2004/49/WE. Metoda ta powinna umożliwić krajowym organom bezpieczeństwa ocenę zgodności z wymogami w sposób ujednolicony. Wspólna metoda oceny bezpieczeństwa powinna obej­ mować wszystkie zharmonizowane wymogi i metody oceny, aby umożliwiać krajowym organom bezpieczeń­ stwa wydanie zarządcy infrastruktury autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa obejmującej ogólną adekwat­ ność systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz ewen­ tualnych autoryzacji dotyczących konkretnych sieci. Ponadto prawdopodobne jest, że zarządca infrastruktury wystąpi o autoryzację w odniesieniu do konkretnej sieci jednocześnie z wystąpieniem o autoryzację ogólną na podstawie swojego systemu zarządzania bezpieczeń­ stwem.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólną metodę oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami doty­ czącymi uzyskania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE. Wspólna metoda oceny bezpieczeństwa obejmuje: a) procedurę i kryteria oceny wniosków zarządców infrastruk­ tury o wydanie autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2004/49/WE, określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia;

(2)

(1) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 71 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy państwa C 39/03 (ex NN 119/02), której Grecja udzieliła przewoźnikom lotniczym w związku ze stratami poniesionymi przez nich w dniach od 11 do 14 września 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1580) (1)

 • Dz. U. L327 - 51 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję C(2007) 2286 w sprawie przyjęcia zasad ERBN dotyczących składania wniosków oraz odpowiednich procedur oceny, selekcji i przyznawania dotacji w odniesieniu do działań pośrednich w ramach programu szczegółowego „Pomysły” siódmego programu ramowego (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L327 - 49 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/766/WPZiB z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L327 - 44 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/765/WPZiB z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie działań UE na rzecz zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (BSiL) prowadzonego drogą powietrzną

 • Dz. U. L327 - 40 z 201011.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/91/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metosulamu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L327 - 38 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1176/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L327 - 36 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1175/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach drugich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L327 - 34 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 32 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1173/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 30 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1172/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszaru VIa, w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszaru Vb na wschód od 12° 00′ W przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 28 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1171/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Melón de La Mancha (ChOG)]

 • Dz. U. L327 - 26 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1170/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pancetta Piacentina (ChNP)]

 • Dz. U. L327 - 1 z 201011.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.