Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/766/WPZiB z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

Data ogłoszenia:2010-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 49

Strona 1 z 2
11.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/49

DECYZJA RADY 2010/766/WPZiB z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

i identyfikowalności oraz możliwości ścigania takich osób. Takie przetwarzanie ma się odbywać zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej. Ze względów praktycznych konieczne jest również uwzględnienie możliwości wymiany informacji niejaw­ nych na obszarze działań. Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne działanie 2008/851/WPZiB,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2,

(8)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1). Odpowiednio w dniach 8 grudnia 2009 r. i 30 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2009/907/WPZiB (2) oraz decyzję 2010/437/WPZiB (3) zmieniające wspólne działanie 2008/851/WPZiB. Akty piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii nadal stanowią zagrożenie dla statków pływających na tym obszarze, w szczególności dla statków z pomocą żywno­ ściową dla Somalijczyków w ramach Światowego Programu Żywnościowego. W dniu 23 listopada 2010 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1950 (2010). Operację wojskową Unii Europejskiej, o której mowa we wspólnym działaniu 2008/851/WPZiB („operacja wojskowa UE”), należy przedłużyć do dnia 12 grudnia 2012 r. Należy objaśnić zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza definicję osób, które mogą być przekazane na mocy art. 12 wspólnego działania 2008/851/WPZiB. W świetle doświadczeń z pierwszych dwóch lat operacji wojskowej UE należy wprowadzić zmiany do wspólnego działania 2008/851/WPZiB, aby umożliwić gromadzenie danych na temat cech fizycznych i przekazywanie niektó­ rych danych osobowych osób podejrzanych, takich jak odciski palców, w celu ułatwienia identyfikacji

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2008/851/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) w celu ewentualnego ścigania przez państwa właściwe w warunkach przewidzianych w art. 12, może ująć, przetrzymywać i przekazywać osoby podejrzane o zamiar popełnienia, o czym mowa w art. 101 i 103 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, o popełnianie lub popełnienie aktów piractwa lub rozboju, na obszarach, w których jest rozmieszczony, oraz zajmować statki piratów lub rozbójników lub statki ujęte w następstwie aktu piractwa lub rozboju, które znajdują się w rękach piratów lub rozbójników, a także przedmioty znajdujące się na pokładzie;”; 2) w art. 2 dodaje się litery w brzmieniu: „h) gromadzi zgodnie z mającym zastosowanie prawem dane dotyczące osób, o których mowa w lit. e), doty­ czące cech, które mogą pomóc w ich identyfikacji, w tym odciski palców; i) przekazuje do krajowego biura (»NCB«) Międzynaro­ dowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpolu), znaj­ dującego się w państwie członkowskim, w którym umieszczone jest dowództwo operacji, w celu rozpo­ wszechnienia tych danych za pośrednictwem kanałów Interpolu i porównywania z bazami danych Interpolu – zgodnie z uzgodnieniami, które mają zostać poczy­ nione między dowódcą operacji UE a szefem krajowego biura – następujące dane:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33. (2) Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 27. (3) Dz.U. L 210 z 11.8.2010, s. 33.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 327 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 71 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy państwa C 39/03 (ex NN 119/02), której Grecja udzieliła przewoźnikom lotniczym w związku ze stratami poniesionymi przez nich w dniach od 11 do 14 września 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1580) (1)

 • Dz. U. L327 - 51 z 201011.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję C(2007) 2286 w sprawie przyjęcia zasad ERBN dotyczących składania wniosków oraz odpowiednich procedur oceny, selekcji i przyznawania dotacji w odniesieniu do działań pośrednich w ramach programu szczegółowego „Pomysły” siódmego programu ramowego (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L327 - 44 z 201011.12.2010

  Decyzja Rady 2010/765/WPZiB z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie działań UE na rzecz zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (BSiL) prowadzonego drogą powietrzną

 • Dz. U. L327 - 40 z 201011.12.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/91/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metosulamu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L327 - 38 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1176/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L327 - 36 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1175/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach drugich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L327 - 34 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 32 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1173/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 30 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1172/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszaru VIa, w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszaru Vb na wschód od 12° 00′ W przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L327 - 28 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1171/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Melón de La Mancha (ChOG)]

 • Dz. U. L327 - 26 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1170/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pancetta Piacentina (ChNP)]

 • Dz. U. L327 - 13 z 201011.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 201011.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.