Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 21

Tytuł:

Protokół pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 21

Strona 1 z 13
14.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/21

PROTOKÓŁ pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA LIBAŃSKA, zwana dalej „Libanem”, z drugiej strony, UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE: ROZDZIAŁ I CEL I ZAKRES

2. Strona wnioskuje o przeprowadzenie konsultacji na podstawie pisemnego wniosku przesłanego drugiej Stronie, którego kopia zostaje przesłana podkomitetowi ds. przemysłu, handlu i usług, z określeniem przedmiotowego środka oraz postanowień Układu o stowarzyszeniu, które jej zdaniem mają zastosowanie. 3. Konsultacje przeprowadza się w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia wniosku i odbywają się one na terytorium Strony, przeciwko której wniesiono zarzut, chyba że Strony postanowią inaczej. Konsultacje uznaje się za zakończone w ciągu sześć­ dziesięciu dni od daty otrzymania wniosku, chyba że obie Strony postanawiają je kontynuować. Konsultacje, w szczególności wszystkie ujawnione informacje oraz stano­ wiska, jakie Strony zajęły podczas postępowania, są poufne i pozostają bez uszczerbku dla praw każdej ze Stron w dalszych postępowaniach. 4. Konsultacje w nagłych przypadkach, w tym w przypadkach dotyczących towarów nietrwałych lub sezono­ wych, przeprowadza się w ciągu piętnastu dni od daty otrzy­ mania wniosku i uznaje się za zakończone w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania wniosku. 5. Jeśli Strona, do której kierowany jest wniosek, nie odpo­ wiedziała na wniosek o konsultacje w ciągu dziesięciu dni robo­ czych od daty jego otrzymania lub jeśli w terminie określonym w ust. 3 lub w stosownych przypadkach w ust. 4 konsultacje nie odbyły się lub po ich zakończeniu nie osiągnięto porozu­ mienia w sprawie wspólnie uzgodnionego rozwiązania, Strona skarżąca może wnioskować o powołanie organu arbitrażowego zgodnie z art. 5. Artykuł 4 Mediacja 1. Jeśli w wyniku konsultacji nie osiągnięto wspólnie uzgod­ nionego rozwiązania, wówczas Strony mogą, za obopólną zgodą, odwołać się do mediatora. Wszelkie wnioski o mediacje należy składać pisemnie do podkomitetu ds. prze­ mysłu, handlu i usług z podaniem środka będącego przed­ miotem konsultacji, jak i wspólnie uzgodnionego zakresu kompetencji dotyczącego mediacji. Każda ze Stron zobowiązuje się życzliwie rozważyć wnioski o mediację.

Artykuł 1 Cel Celem niniejszego protokołu jest uniknięcie wszelkich sporów handlowych między Stronami i ich rozstrzyganie w celu osiąg­ nięcia, w miarę możliwości, wspólnie uzgodnionych rozwiązań. Artykuł 2 Stosowanie protokołu Postanowienia niniejszego protokołu mają zastosowanie w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących interpretacji i stosowania postanowień tytułu II (z wyjątkiem art. 23, 24, 25) Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowa­ rzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami człon­ kowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem o stowarzyszeniu”), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (1). Artykuł 82 Układu o stowarzyszeniu ma zastosowanie do sporów dotyczących stosowania i interpretacji innych postanowień tego układu.

ROZDZIAŁ II KONSULTACJE I MEDIACJE

Artykuł 3 Konsultacje 1. Strony dokładają starań, by rozwiązać wszelkie spory dotyczące interpretacji i stosowania postanowień, o których mowa w art. 2, poprzez podejmowanie konsultacji prowadzo­ nych w dobrej wierze pod auspicjami Rady Stowarzyszenia w celu szybkiego osiągnięcia sprawiedliwych i wspólnie uzgod­ nionych rozwiązań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 328 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 36 z 201014.12.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (  Dz.U. L 399 z 30.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 98)

 • Dz. U. L328 - 20 z 201014.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L328 - 18 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/980/UE w zakresie warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego, na które udzielono zezwolenia, dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8828) (1)

 • Dz. U. L328 - 15 z 201014.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych zmienionej dyrektywą 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8753) (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1180/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 11 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L328 - 1 z 201014.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.