Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 329 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1091/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Data ogłoszenia:2010-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 329 POZ 1

Strona 1 z 2
14.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1091/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

temat zniesienia obowiązku wizowego, Komisja uznaje, że państwa te zrealizowały kryteria określone w ich planach działań.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a),

(3)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

W związku z powyższym Albania oraz Bośnia i Hercegowina powinny zostać przeniesione do załącz­ nika II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001. Liberali­ zacja obowiązku wizowgo powinna odnosić się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych wydanych przez jedno z dwóch wymienionych państw.

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Treść list państw trzecich w załącznikach I i II do rozpo­ rządzenia (WE) nr 539/2001 (2) powinna pozostawać zgodna z kryteriami określonymi w motywie 5 tego rozporządzenia. Państwa trzecie, w których nastąpiła zmiana sytuacji w odniesieniu do tych kryteriów, powinny zostać przeniesione z jednego załącznika do drugiego.

(5)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporzą­ dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europej­ skiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii doty­ czącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy (4).

(2)

Zgodnie z zobowiązaniem politycznym do liberalizacji wymogu posiadania wiz krótkoterminowych przez obywateli krajów Bałkanów Zachodnich, podjętym przez Unię Europejską w ramach agendy z Salonik, oraz uwzględniając postęp osiągnięty od grudnia 2009 r. w dialogu z Albanią oraz Bośnią i Hercegowiną na

(3 ) (4 ) (5 ) (6 )

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspól­ notą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B i C decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (6).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 176 z 10.7.1999, s. 36. 176 z 10.7.1999, s. 31. 53 z 27.2.2008, s. 52. 53 z 27.2.2008, s. 1.

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. (2) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.

L 329/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2010

(6)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporzą­ dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu protokołu podpisanego między Unią Euro­ pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wpro­ wadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B oraz C decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 329 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 3 z 201014.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.