Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 33 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 17/05 (ex N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6771) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 33 POZ 1

Strona 1 z 68
4.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 17/05 (ex N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6771)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/47/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi postanowieniami Traktatu i Porozumienia, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1) (5) (4)

Dnia 1 czerwca 2005 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym (2), i zwróciła się do Polski i zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag. Po uzyskaniu przedłużenia terminu zgłaszania uwag (pismo z dnia 9 sierpnia 2005 r.) Polska przedłożyła swe uwagi w piśmie z dnia 2 września 2005 r., zareje­ strowanym dnia 5 września 2005 r. W swej odpowiedzi Polska przekazała Komisji znowelizowany „Plan restruk­ turyzacji Stoczni Gdynia” z datą 4 marca 2004 r. (zwany dalej „planem restrukturyzacji z 2004 r.”). Dodatkowe uwagi Polska zgłosiła w piśmie z dnia 3 listopada 2005 r., zarejestrowanym dnia 7 listopada 2005 r. Stocznia Gdynia przedłożyła uwagi w piśmie z dnia 10 października 2005 r., które zostało zarejestrowane dnia 14 października 2005 r. Uwagi zgłosili także: Ray Car Carriers (pismo z dnia 7 października 2005 r., zare­ jestrowane dnia 10 października 2005 r.), Stałe Przed­ stawicielstwo Dani przy UE (pismo z dnia 7 października 2005 r., zarejestrowane dnia 11 października 2005 r.), duńskie stowarzyszenie budownictwa okrętowego Danish Maritime (pismo z dnia 7 października 2005 r., zareje­ strowane tego samego dnia), związek zawodowy Solidar­ ność (pismo z dnia 7 października 2005 r., zarejestro­ wane dnia 10 października 2005 r.) oraz polski Związek Pracodawców Forum Okrętowe (pismo z dnia 10 października 2005 r., zarejestrowane dnia 11 października 2005 r.). Komisja przekazała te uwagi Polsce w pismach z dnia 26 października 2005 r. i 12 grudnia 2005 r. (3). Polska przekazała odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Stocznię Gdynia w swym piśmie z dnia 16 stycznia 2006 r., zarejestrowanym dnia 18 stycznia 2006 r. W odniesieniu do uwag pozostałych osób trzecich Polska nie zgłosiła żadnych komentarzy.

Na mocy postanowień zawartych w pkt 3 załącznika IV do traktatu o przystąpieniu, regulujących procedurę mechanizmu przejściowego, Polska zgłosiła dnia 29 kwietnia 2004 r. środki restrukturyzacyjne na rzecz Stoczni Gdynia S.A. (Stocznia Gdynia, spółka akcyjna; dalej zwana „Stocznią Gdynia”). Sprawa została zareje­ strowana pod numerem PL 34/04. W piśmie z dnia 19 maja 2004 r. Komisja wezwała Polskę do przedłożenia pewnych brakujących doku­ mentów. Dokumenty te przekazano w dniu 16 czerwca 2004 r. Komisja zażądała dalszych informacji w pismach z dnia 30 lipca 2004 r., 8 października 2004 r., 23 listopada 2004 r. i 4 marca 2005 r., na które Polska odpowiedziała, odpowiednio, pismem z dnia 3 września 2004 r., zarejestrowanym dnia 7 września 2004 r., pismem z dnia 10 listopada 2004 r., zarejestrowanym dnia 15 listopada 2004 r., pismem z dnia 17 lutego 2005 r., zarejestrowanym dnia 21 lutego 2005 r., pismem z dnia 30 marca 2005 r., zarejestrowanym dnia 1 kwietnia 2005 r., oraz pismem z dnia 18 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym dnia 20 kwietnia 2005 r. Pismem z dnia 22 kwietnia 2005 r., zarejestro­ wanym tego samego dnia, Polska zgodziła się, aby Komisja potraktowała zgłoszenie sprawy PL 34/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. jako zgłoszenie na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do wszelkich środków, które zostałyby uznane jako stanowiące nową pomoc. Sprawie nadano nowy numer: N 194/05.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 33 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.