Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro (EBC/2010/22)

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 14

Strona 1 z 8
L 330/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro (EBC/2010/22) (2010/773/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 1, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności art. 16 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

d) „zakład produkcyjny” – dowolne miejsce, które producent wykorzystuje albo zamierza wykorzystywać do prowadzenia działalności w zakresie produkcji banknotów euro; e) „wymogi jakościowe” – zasady materialne, których ma obowiązek przestrzegać producent ubiegający się o akredytację jakości, ustanowione odrębnie przez EBC; f) „program zapewnienia jakości” – działania podjęte przez producenta w zakładzie produkcyjnym zmierzające do zapewnienia przestrzegania wymogów jakościowych; g) „organ certyfikacyjny” – niezależny organ certyfikacyjny oceniający systemy zarządzania jakością producentów, uprawniony do poświadczenia wypełniania przez producenta wymogów norm serii ISO 9001; h) „surowce do produkcji banknotów euro” – papier, farbę drukarską, folię i paski zabezpieczające wykorzystywane do produkcji banknotów euro; i) terminy „zabezpieczone elementy banknotów euro” oraz „zabezpieczona działalność związana z euro” mają znaczenie nadane im w decyzji EBC/2008/3 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla produ­ centów zabezpieczonych elementów banknotów euro (1); j) „dzień roboczy EBC” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w EBC; k) „KBC” – krajowy bank centralny państwa członkowskiego, którego walutą jest euro; l) „kwestionariusz przedaudytowy” – formularz wykorzysty­ wany przez zespół audytu jakości do zbierania od produ­ centów informacji dotyczących specyfiki zakładów produk­ cyjnych oraz wszelkich zmian, jakie zostały wprowadzony do programu zapewnienia jakości od ostatniego audytu jakości. Artykuł 2

Artykuł 128 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu ESBC stanowią, że Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne prawo wydawania upoważnienia do emisji banknotów w Unii. Prawo to obejmuje kompetencję do podejmowania działań mających na celu ochronę wiary­ godności banknotów euro jako środka płatniczego. Produkcja banknotów euro oraz surowców do ich produkcji według identycznych standardów jakościowych ma pierwszorzędne znaczenie dla zagwarantowania ich jakości, bez względu na miejsce ich produkcji. Należy zatem ustanowić procedurę akredytacji mającą na celu zapewnienie, aby akredytację do produkcji banknotów euro i surowców do ich produkcji otrzymy­ wali jedynie producenci przestrzegający minimalnych wymogów jakościowych,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 Definicje Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają: a) „akredytacja jakości” – status, którego zakres określa art. 3 i 4, przyznany przez EBC producentowi na potwierdzenie przestrzegania przez niego wymogów jakościowych; b) „działalność w zakresie produkcji banknotów euro” – produkcję banknotów euro lub dowolnych surowców do ich produkcji; c) „producent” – dowolny podmiot, który prowadzi albo zamierza prowadzić działalność w zakresie produkcji banknotów euro;

Zasady ogólne 1. Producent wnioskuje o akredytację jakości i taką akredy­ tację od EBC otrzymuje przed rozpoczęciem lub kontynuowa­ niem działalności w zakresie produkcji banknotów euro. 2. Akredytowany producent może prowadzić działalność w zakresie produkcji banknotów euro wyłącznie w zakładach produkcyjnych, w odniesieniu do których otrzymał akredytację jakości na podstawie niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 9 z 201015.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii na 2010 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8933)

 • Dz. U. L330 - 7 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1184/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L330 - 5 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1183/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 3 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1182/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L330 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1181/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów sardeli w obszarze VIII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.