Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii na 2010 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8933)

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 9

Strona 1 z 4
15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/9

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii na 2010 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8933)

(Jedynie teksty w języku francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2010/772/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 23 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 kwietnia 2010 r. Francja złożyła wniosek o wkład finansowy, dotyczący środków kontroli Rhyn­ chophorus ferrugineus w odniesieniu do działań przeprowa­ dzonych w 2009 r., przeprowadzonych w 2010 r. lub zaplanowanych na 2010 r. oraz zaplanowanych na 2011 r. w celu opanowania ognisk wykrytych w latach 2009 i 2010. Wniosek zmieniono w dniu 15 października 2010 r. na podstawie opinii zgłoszo­ nych podczas jego oceny przeprowadzonej przez grupę roboczą ad hoc Komisji. Na podstawie informacji tech­ nicznych przekazanych przez Francję nic nie wskazuje na to, że obecność Rhynchophorus ferrugineus na obszarach zgłoszonych do współfinansowania jest spowodowana naturalnym rozprzestrzenianiem się z innych zaatakowa­ nych obszarów w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.

Zgodnie z art. 22 dyrektywy 2000/29/WE państwa członkowskie mogą otrzymać wkład finansowy Unii na mocy „kontroli fitosanitarnej” na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niezbędnymi środkami, które zostały podjęte lub mają być podjęte w celu zwal­ czania organizmów szkodliwych wprowadzanych z państw trzecich lub z innych obszarów Unii, aby wytępić te organizmy lub, jeżeli nie jest to możliwe, powstrzymać ich rozprzestrzenianie się. Niemcy złożyły trzy wnioski o wkład finansowy. Pierwszy wniosek, złożony w dniu 22 grudnia 2009 r., odnosi się do środków kontroli Anoplophora glabripennis w Badenii-Wirtembergii, w odniesieniu do działań prze­ prowadzonych w 2008 i 2009 r. w celu opanowania ogniska organizmu szkodliwego wykrytego na granicy francusko-niemieckiej i zgłoszonego przez Francję w 2008 r. Drugi wniosek, złożony w dniu 22 grudnia 2009 r., odnosi się do środków kontroli Saperda candida w Szlezwiku-Holsztynie w odniesieniu do działań prze­ prowadzonych w 2008 i 2009 r. w celu opanowania ogniska wykrytego w 2008 r. Trzeci wniosek, złożony w dniu 28 kwietnia 2010 r., odnosi się do środków kontroli Diabrotica virgifera w Badenii-Wirtembergii w odniesieniu do działań przeprowadzonych w 2009 r. w celu opanowania ognisk organizmów szkodliwych wykrytych w latach 2007 i 2009, przy czym ogniska wykryte w 2007 r. były już objęte współfinansowaniem w 2008 i 2009 r.

(4)

(2)

W dniu 30 kwietnia 2010 r. Włochy złożyły dwa wnioski o wkład finansowy. Pierwszy wniosek dotyczy środków kontroli Anoplophora chinensis w Lacjum, w gminie Rzym, w odniesieniu do działań przeprowa­ dzonych w latach 2009 i 2010 w celu opanowania ogniska wykrytego w 2008 r. Działania przeprowadzone w latach 2008 i 2009 były już objęte współfinansowa­ niem w 2009 r. Drugi wniosek dotyczy środków kontroli Anoplophora glabripennis w Lombardii, w gminie Corbetta, w odniesieniu do działań przeprowadzonych od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2009 r. i w 2010 r. w celu opanowania ogniska wykrytego w 2007 r. Działania przeprowadzone w latach 2007, 2008 i do kwietnia 2009 r. były już objęte współfinansowaniem w 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 330 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 14 z 201015.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro (EBC/2010/22)

 • Dz. U. L330 - 7 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1184/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L330 - 5 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1183/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 3 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1182/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L330 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1181/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów sardeli w obszarze VIII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.