Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1

Strona 1 z 13
15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (UE) nr 1092/2010 z dnia 24  listopada 2010  r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i  ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

na istotne braki w nadzorze Unii nad coraz bardziej zinte­ growanymi rynkami finansowymi (w swoich rezolucjach z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego wprowadzania ram dla rynków finansowych: plan działania (4), z  dnia 21  listopada 2002  r. w  sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w  Unii Europejskiej (5), z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie polityki usług finanso­ wych (2005–2010) – białej księgi (6), z  dnia 23  września 2008 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie fun­ duszy hedgingowych i  niepublicznego rynku kapitałowe­ go (7) oraz z  dnia 9  października 2008  r. zawierającej zalecenia dla Komisji w  sprawie działań następczych w  związku z  metodą Lamfalussy’ego: przyszła struktura nadzoru (8), a  także w  swoich stanowiskach z  dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku do­ tyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubez­ pieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) (9) oraz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego roz­ porządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie agencji ratingowych (10)).

(3)

Stabilność finansowa jest podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby realna gospodarka mogła za­ pewnić miejsca pracy, kredyty i wzrost gospodarczy. Kry­ zys finansowy ujawnił istotne braki w  nadzorze finansowym, który nie był w stanie przewidzieć negatyw­ nych zmian o charakterze makroostrożnościowym i zapo­ biec nagromadzeniu się nadmiernych ryzyk w  obrębie systemu finansowego. Parlament Europejski systematycznie apelował o  wzmoc­ nienie równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym, wskazując jednocześnie

W listopadzie 2008  r. Komisja zleciła grupie wysokiego szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a opracowanie zaleceń w sprawie wzmocnienia europejskich rozwiązań w zakresie nadzoru, aby lepiej chronić obywa­ teli i odbudować zaufanie do systemu finansowego. W swoim raporcie końcowym przedstawionym w  dniu 25 lutego 2009 r. (raport grupy de Larosière’a) grupa wy­ sokiego szczebla zaleciła m.in. utworzenie na poziomie Unii organu, którego zadaniem byłoby nadzorowanie ry­ zyka w systemie finansowym jako całości.

(4)

(2)

(1)   Dz.U. C 270 z 11.11.2009, s. 1. (2)   Opinia z  dnia 22  stycznia 2010  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3)   Stanowisko Parlamentu Europejskiego z  dnia 22  września 2010  r. (dotychczas nieopublikowane w  Dzienniku Urzędowym) i  decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r.

(4)   Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453. (5)   Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, s. 394. (6)   Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 392. (7)    Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 26. (8)    Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 48. (9)   Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 214. (10)  Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 292.  

L 331/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 48 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.