Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 12

Strona 1 z 48
L 331/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (UE) NR 1093/2010 z dnia 24  listopada 2010  r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

w  sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubez­ pieczeniowej i  reasekuracyjnej (Solvency II) (9) i  z  dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego roz­ porządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie agencji ratingowych (10). W listopadzie 2008 r. Komisja utworzyła grupę wysokie­ go szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a w  celu opracowania zalecenia dotyczącego sposobu wzmocnienia europejskich ram nadzorczych dla lepszej ochrony obywateli i przywrócenia zaufania do systemu fi­ nansowego. W swoim sprawozdaniu końcowym przedsta­ wionym w  dniu 25  lutego 2009  r. („sprawozdanie grupy de Larosière’ a”), grupa wysokiego szczebla zaleciła wzmocnienie ram nadzorczych, aby zmniejszyć groźbę wystąpienia w  przyszłości kryzysów finansowych i  ogra­ niczyć ich skutki. Zaleciła ona reformy struktury nadzoru sektora finansowego w  Unii. Grupa ekspertów wyraziła również stanowisko, że należy stworzyć Europejski System Urzędów Nadzoru Finansowego złożony z trzech Europej­ skich Urzędów Nadzoru odpowiedzialnych, odpowiednio, za bankowość, papiery wartościowe oraz ubezpieczenia i  pracownicze programy emerytalne, a  także zaleciła po­ wołanie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Eks­ perci uznali, że reformy wymienione w  raporcie są niezbędne i należy niezwłocznie rozpocząć ich realizację. W swoim komunikacie z  dnia 4  marca 2009  r. zatytuło­ wanym „Realizacja europejskiego planu naprawy” Komi­ sja zaproponowała przedłożenie projektu legislacyjnego w  sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Urzędów Nadzoru Finansowego i  Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. W  komunikacie z  dnia 27  maja 2009  r. zatytułowanym „Europejski nadzór finansowy” Komisja przedstawiła więcej szczegółów na temat możliwej struk­ tury takich nowych ram nadzorczych, co odzwierciedla meritum sprawozdania grupy de Larosière’a. W konkluzjach z dnia 19 czerwca 2009 r. Rada Europej­ ska potwierdziła, że należy utworzyć Europejski System Urzędów Nadzoru Finansowego złożony z trzech nowych Europejskich Urzędów Nadzoru. System ten powinien mieć na celu podniesienie jakości i spójności nadzoru kra­ jowego, wzmocnienie nadzoru nad grupami transgranicz­ nymi oraz opracowanie jednolitego zbioru przepisów europejskich obowiązującego wszystkie instytucje finanso­ we na rynku wewnętrznym. Rada Europejska zaznaczyła, że Europejskie Urzędy Nadzoru powinny również posia­ dać uprawnienia nadzorcze w  stosunku do agencji ratin­ gowych oraz zwróciła się do Komisji o  przygotowanie konkretnych wniosków dotyczących możliwości odgrywa­ nia przez Europejski System Urzędów Nadzoru Finanso­ wego istotnej roli w sytuacjach kryzysowych, podkreślając

Kryzys finansowy w  latach 2007 i  2008, ujawnił istotne braki w  nadzorze finansowym, zarówno w  poszczegól­ nych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finanso­ wego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za globalizacją finansową i  rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i po­ łączone, a liczne instytucje finansowe działają na szczeblu transgranicznym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 48 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.